En mi MS

pm pe am ! pi Î —_ am an rp Î 1 nn an En on on en AT A MO rd AT - ES

el ed |

ij

i Lt / am’ p\ pl PUEN am mi

es U SA TRS KES CRE U ° g 4

tl I 1

I 3

TT

november-december 1985 _prijsf 5,35 sig

EH ee oee

deb Progr: Screendump Epson RX 80 Art: Viditel 8%

EH Toetsdefinitie Sony printer-plotter [1 CH

Hi Sterrenslag Videodisplay II HE

of Methode van Gauss Nieuws | OH HH en nog veel meer

Oer TE BW EST BT le SET Noh

aan So 8 0 pAn ER Sn 0

Nan en an an en op de WIT I TS

k

Á eg

HH H HT HH Ba Sa nn HH RS as 8 H =H HH | 4H0 EK HH aSa antal bat 4 | HH le8e®

HK

| H

HH otaë pe 3 | HH ed \ aat SH He B HM a on OE an Sala ala HH HH HH ed H _Hl m8 ala _ N Da

Pp | HM HKH Sat: 3.0 H HH HH HH

OH ese dl HH HH HMH HH JH be Sa® HH HH non: HH KH HL) HH Ld

{ DH}

HK ae ne De w we, TH HH ZHHKRKHHHHH dM HH w, „a h HH: Kofototatororen eototafsorssen 1oootolel Before PH HHHD HEHEH HHM

HEKKEN HEHHEHHHKH HH HHERHHH

ERKHRRHEKK HEEREN ERR HSH \ ld hed | /

255

De eerste MSX-computer met ingebouwde randapparatuur. De SV738 Xpress is een zeer krachtige computer die naast de standaard MSX-specificaties ook nog voorzien is van het CP/M operating system (80 kolommen). Met MSX-DOS kunt u zowel onder 40 als onder 80 kolommen draaien. Behalve een RS232C interface voor datacommunicatie en een standaard Centronics printer interface, heeft de SV 738 Xpress een ingebouwde 32” disk-drive 360K, die onder 3 operating systems werkt: Disk Basic, MSX-DOS en CP/M. Een extra disk-drive kan worden aangesloten, even- als andere MSX hardware. De SV738 Xpress heeft een profes- sioneel toetsenbord met extra grote cursortoetsen, en is ideaal voor tekst- verwerking. Erg handig is het multi-functionele handvat, dat zowel draagbeugel als standaard is. Bij iedere SV/38 Xpress wordt een draagtas en een Nederlands hand- boek geleverd. Uw Spectravideo-dealer geeft graag tekst en uitleg.

Importeur:

Electronics Nederland bv Tijnmuiden 15/17/19,

1046 AK Amsterdam Electronics Belgium NV F7 Brixtonlaan 1H, &

1930 Zaventem

nn

MOZAIK

MSX-MOZAIK is een twee-maandelijksblad voor de ge- bruikers van MSX-computers, Het wordt naar alle gein- teresseerde op MSX-gebied gezonden.

Het abonnenement is GRATIS. Men hoeft alleen een bedrag van Dfl. 25,00 per jaar te betalen aan porto- en administratiekosten. In 3elgie Bf. 500 per jaar. Losse bladen kosten Dfl. 5.355 of Bf. 150. De oplage is controlled circulation en bedraagt

tijdens speciale evenementen wordt de oplage met exemplaren verhoogd. (stand 01-09-85).

2500, 4000

In samenwerking met de MSX-club, kan men een lidmaatschap aangaan. Lidmaatschap. inclusief een abonnement op MSX-MOZAIK bedraagt Dfl. 40,00 per

jaar, ingaande januari 1986. In Belgie Bf. 800.

Een lidmaatschap zonder abonnement op MSX-MOZAIK bedraagt Dfl. 15,00 per jaar, ingaande januari 1986. In Belgie Bf. 300.

Bank relatie: Amrobank Acct. No. 45.98. 358.008. Postgiro Acct. No. 1567088

Kopij en advertenties dienen uiterlijk veertien dagen voor het verschijnen van het eerstvolgende. nummer aanwezig te zijn.

Redactie-adres: ,‚ | Batterijlaan 39, 1402 SM Bussum, tel. 02159-56295. The publisher: cannot be held responsible for any errors printed in this issue, either for copied software from commercial firmes send by. editors.

Adresveranderingeh:

Zend uw nieuwe adres in, vergezeld van. het oude adres, vier weken voor dat u gaat verhuizen.…:Voorzie het nieuwe adres van de postcode.

Please send your new adress together- with the old one, postal code‘ and subscription number 4 weeks before moving.

MSX-MOZAIK is een uitgave van 'De MSX-er'

mn nn nn nn nn nn nn nn nn a en EE EE EEE EE EE nn nn

Hoofdredacteur Dirk Scheper

Medewerkers/redacteuren

E.A.J. van der Horst J. van der Staay W. Schackman H. Kenens C. van Wijck R. de Groot F. Jonkeren R. Nieland

Redactie-adres Benelux: Batterijlaan 39 1402 SM Bussum

Vormgeving Dirk Scheper

omm nn nn nn nn nn nn nn nn nn in a EE EE EE EE EE mm nn nn rn en ee mn EE nn nn nn nn

COPYRIGHTS 'De MSX-er' Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. |

No part of this publication may be reproduced in any form, bij print, photoprint, microfilm or any other means without written permission from the publisher.

| RER LE al , ‚1 al en dh, POOJCO HI „BERN S

SINT-JANSKATHEDRAAL "S-HERTOGENBOSCH

MSX -MOZAIK november/december 1985 pagina 5

IId sa saas sean ss se

…… sss sss ss aes se sa a a ss ses ese ses

essa ses ns se ss

js es sss essa an sees se à sees sos oe ess esse es es ese se se. ss se 4 „88e sss... ss. e ss se «

COLOFON ren wesen ns were ene eve 3 3 REM SCREENDUMP VOOR EPSON-RX89 Inhoud en advertentie-register..........…. ú 4 REM DUMP-TIJD CA 22 MINUTEN Programma: Screendump voor EPSON RX 80.,... 4 5 LPRINT CHRS(27);"@"::REM RESET PRI VREE DESDEE EOS ENEN EEK So 6 NTER

EEEN ie rk da EN ee 7 6 LPRINT CHRS(27) ;"'<"; :REM UNIDIRECT Nieuws opening MSX-softshop............... 10 IONAL PRINTING

Nieuws MSX II professioneel ingezet... 11 19 LPRINT CHRS (27) ; "A" ;CHRS (8) ; : REM Ven Rodnina me Reenen 1 LINE SPACING 8/72 INCH

HCE GAGE en DE MSKBL setes eee eee id 12 39 SCREEN2

ENGSTE: (MEPRALAAG)-s 000 erase de ears 13 49 GOSUB 1999

Prijsvraag foto's van de prijzen........…. 14 199 FOR T=g TO 6143 STEP 8 Prijsvraag. LRRREN KR ReneR enb oenen 15 119 IF T/256=INT(T/256) THEN LPRINT: AEN EEN enen etn nie ee 16 LPRINTCHRS (27) ;"L" ;CHRS (@) ;CHRS (2) ; Sraa bled ES Ee 19 129 FOR V=T TO T+7

AARS PNA oneven dine se eenen 20 139 MEMS(V-T)= BINS (VPEEK (BASE( 12) +V Programma: Methode van Gaus............... 21 ))

Programma: Toetsdefinitie...............…. 22 132 MEMS (V-T )=STRINGS (8-LEN (MEMS (V-T PTGGEGMRA SEEPPERSIEG es teen nn de 23 )) ,"Q"")+MEMS (V-T)

VRON Ei vb EERE Wee Wen eden 27 149 NEXT V

sony printer plotter deel II.............. 31 159 FOR H=l TO 8

AS nani ie 35 169 PR3=Y

ee a

Advertentie-register

179 FOR v=g TO 7 189 PR3=PR3+VAL(MIDS (MEMS(V),H,1) )*2 TABS (V-7)

EISCEFONIES MOBELLE sen oatesi a erene 2 197 v AVT Elect arten Crena te ruben 5 EXT ECC seen ne 9 299 INS=BINS(INP(&H99)):IF MIDS (INS, ER EINE NN 10 1,1)="1" THEN 299 Holland S 295 OUT&H9Y, PJ: OUT&HI1 , PRE : OUT&HIY, 1: MEERN is hee was Loren eten 17

Aackosoft 18 OUTs&H9Y, J : OUT&HI1 , PR3 : OUT&HIGJ, 1

aCkOSOf Ls sneren eneen eneenenennen: 219 ke D ijk = t ee bl enter ze, orden 29 dee an ge 30 215 INS= BINS(INP(&H9Y)):IF MIDS (INS mi rg dd se Tj" 515

ilosoft, .….sssonsonernrenennenvensenenenn 229 6 THEN M BETWEEN ib es EEE SEE US 40

icro Technology 239 a

MSX-MOZAIK november/december 1985 1999 REM DEMO VOOR SCREENDUMP 1995 SCREEN2

Het Hi-res screendump programma in MSX-MOZAIK van sept.-okt. blz 19 heb ik aangepast voor de printers EPSON-RX-80 e.a.

1919 COLOR 1,15,15

1929 FOR A=.l TO 1 STEP.1 1939 CIRCLE (125,96),99,1,,,A 1935 B=(1.1/A)

1936 CIRCLE(125,96),94,1,,,B

Toelichting:

Regel 5 : reset de printer ns NEXT A

Regel 6 : printer eenrichting verkeer se vrij KR

Regel 10 : regelspatie wordt 8/72 inch zig ZIET UN AE Regel 40 : subroutine voor cirkels ZESDE ASS

Regel 110 : zet de printer in bit- image mode waarbij per regel 512 data's geprint worden Regel 135 : vervallen, wegens tijdsbesparing Regel 180 : gewijzigd, bij EPSON-printer wordt bitpatroon in vertikale richting gespiegeld is. Regel 1000 : demonstratie programma

Opmerking: het gebriuk van de functie OUT en INP is eigenlijk niet toegestaan omdat het buiten de MSX-norm valt !!

A. Rongen, Born, tel. 04498-52944,

MSX-MOZAIK november/december 1985 pagina 4

Tt

kunt natuurlijk

voor een

MSX computer

„‚‚r 699

TE WEINIG VINDT.

betalen...

De meeste MSX computers zijn zo rond de duizend gulden geprijsd. Met uitschieters naar boven. En naar beneden. Getuige deze nieuwe AVT- MSX. Een paradepaardje uit Korea voor nog geen 700,-. Hard op weg om het succes van de AVT FC-200 te evenaren.

Wat krijgt u voor uw ‘goeie geld’?

Een volwaardige MSX personal computer met alle mogelijkheden vandien. Zoals 32K ROM geheugen en 80K RAM, 8 octaven muziek en 3 geluids- kanalen. In totaal 73 toetsen, waaronder 10 functietoetsen, heeft u ter beschikking om het optimale uit uw nieuwe AVT-MSX te halen.

Dat de AVT-MSX bepaald niet eenkennig is, bewijst het surplus aan beschikbare software en de vele aansluitmogelijkheden, o.a. voor 2 joy- sticks, printer, datarecorder, beeldscherm, etc. Vanzelfsprekend kunt u uw MSX ook aansluiten op uw eigen kleuren-tv.

INDI electronics

specialist in MSX en randapparatuur.

AVT Electronics B.V. Postbus 61411, 2506 AK Den Haag, Regentesselaan 123, 2562 CW Den Haag, Tel: 070-465800

MSX-MOZAIK november/december 1985 pagina 5

Ae

ag,

MSX MO ZAIK nov ember/december . 1985 pagina 6

de geste Het n va 198 q er 8) & wij o zein D À revred ben E et ge voo opee te egelen ge Oo a d 2 as we 8 gouden „wi ier Oo ree et dq voof é joch WP p d T ak Ì pe ruo 22 groeid» e ‚gen DP MSX- & M „AIK 9 regen groo \ inge Eed zijn Of n eva} le“: 0 oRIN

& ce got 84 el n medewer” Käng gegeze9 en clvDP omende » & den januar d wor A E50 jeden ont: mtind poen ‚daan & Kd We mogen Co „ropes 110 waar z geide dri JY aa gtinge & op gankoP zer SX sof tsn mA dels: se ostord bed? 1jf, 0 ekor © zoch \Y roaas mens Tr T als de we vrad in TE zette PER zen Ed dee a jen niet & allee gan T st de regio» S ore 's @ Ed wetens a q sie Lijkt En aak d e ni rs nwez t zij ar ì ands neooer: 8 om + priJ geven, aan ch oud & KUNN allen, om at sschie e peter® joss. neef t 8 ® schoof edel yu}tings welk geoië \ wel eens f ries OP & gekocht gramm Ss, eef mening ove de ajlert SX betr n an © redact:® alwe d gewoof Uw ES p no _MozAl a estaar Ed Lege P a's Nn eft njemaf aa e pro” gramme edst eres ä geerd we nierop & rerug a\ S nnaar pek pe nzen anNT t van 3 jeden jschov an , naa gecember Ea 1985 © W mSx-er>» van eda we zul} je Ei een voorspoe ge6 LO een ì kerst” geest exen d wex-ers B

De laatste tijd zijn nogal wat veranderingen binnen de club gekomen. Vooral de verschillende regio's hebben daarmee te maken. Hieronder volgt wederom een overzicht van de personen die u kunt bereiken in uw naaste omgeving. Vragenavond is alleen op dinsdagavond van 19.00 uur tot 22.00 uur. Verder kunt u alle vragen stellen aan uw regiocoordinator.

Brabant en Zuidelijk Zeeland:

Voorlopig R. de Groot, Wethouder van Eschstraat O1, 53542 AS Oss, tel. 04120-55812.

Tevens nieuwe coordinator van de SOFTWARE BI- BL IOTHEEK !

Verder kunnen MSX-ers, die lid zijn van onze vereniging, gebruikmaken van bijeenkomsten die georganiseerd worden door de MSX Gebruikersgroep West-Brabant, die onder leiding staat van C.M. Hopstaken, Pijnboomstraat 10, 4731 AT Ouden- bosch, tel. 01652-2446. Deze bijeenkomsten vin- den plaats in Snackroom 'De Wolf', Nieuwe markt 88 te Roosendaal. Aanvang is 19.30 uur. Voor de laatste meldingen dient contact met bovengenoem- de te worden genomen. De vastgestelde data voor 1985/1986 zijn vervolgens:

Dinsdag 26 november 1985, 17 december 1985 Dinsdag 14 januari 1986, 4 februari 1986

Dinsdag & maart 1986, 25 maart 1986

Dinsdag 22 april 1986, 20 mei 1986

Dinsdag 17 juni 1986, 8 juli 1986.

Friesland: R. van der Wal, Achlumerstraat 9, 8913 QL Leeu- warden, tel. 058-1357621

Zuid-Holland en Noord-Zeeland:

W. Winter, Lissabonweg 31, 3137 LB Vlaardingen, O10-tel. 748608 en J. van der Staay, Pelikaan 9, 2986 TA Ridderkerk

De laatste vergadering, die op 10-10-85 heeft plaatsgevonden, is wederom goed bezocht. Wel viel het op dat er veel nieuwe gezichten waren te zien. Dit betekende dat er veel mensen van de vorige keer niet waren gekomen. Een van de klachten van de vorige keer was dat het peil waarop de avond zich bevond te hoog was. Enige aanwezigen begrepen niet waarover het ging.

Voor de echte beginners wordt vanaf november een cursus gegeven in wijkcentrum 'De Paal'. De cursus valt niet onder auspicien van 'De MSX- er', wordt echter wel door de regioleider ver- zorgt. Voor leden geschiedt dit tegen minimale kosten.

Op de vorige oproep in MSX-MOZAIK, inzake de

pens ed Reef

EPROM-programmer, is weinig gehoor gegeven. Het maken van een print wordt daarom achterwegen gelaten, omdat dit nu oninteressant is geworden. Wel is men druk bezig met de ontwikkeling hier- van en het schema zal in MSX-MOZAIK worden gepu- bliceerd. De software zal in EPROM verkrijgbaar komen. De programmer wordt op een experimenteer print opgebouwd.

De regio-vergadering vindt iedere 2de donderdag van de maand plaats in wijkcentrum De Heipaal. Meerkoetstraat 1, Holy-Vlaardingen en begint 's- avonds om 19.50.

Het Gooi en omstreken:

De Redactie MSX-MOZAIK

Batterijlaan 59, 1402 SM Bussum, 02159-56295

De laatste bijeenkomst werd beter bezocht dan de voorgaande. Een van de oorzaken hiervoor was het demonstreren van de CANON DRIVE die in de spe- ciale aanbieding was opgenomen. Mensen- die hier- van nog niet hebben geprofiteerd, kunnen dit nog steeds doen door de f999,00 in plaats van de normale f1595,00 over te maken op de bekende rekening. Tot op het moment van dit schrijven hebben we reeds een groot aantal inschrijvingen mogen ontvangen. Een sensationeel aanbod aldus. Verder zijn vooral de joysticks gewild, die eveens in de aanbieding zijn. Dit maal zijn de aanbiedingen werkelijk gewild. De best verkochte aanbiedingen waren tot voor kort de printers van AVT.

Voor de volgende bijeenkomst - de laatste don- derdag van november - wordt door M. Reinders een begin gemaakt met een cursus machinetaal voor beginners. De aanwezige leden hadden hier alle- maal veel interesse in. Gebruik wordt gemaakt van een boek, en de 'cursist' moet af-en-toe ook thuis wat voorbereiden. Ook uit de teruggekomen enquete formulieren bleek dat de belangstelling hiervoor groot was. De enquete is nogmaals her- haald in dit nummer, omdat veel mensen geklaagd hebben over het feit dat er aan de achterzijde een artikel geplaatst stond. Onze verontschuldi- gingen hiervoor, omdat dit bij de drukker is fout gegaan. Verder hebben een aantal mensen toch de moeite genomen de enquete over te nemen en op een apart vel naar ons toe te sturen. Bedankt mensen. We hebben ongeveer 140 formulie- ren retour gekregen, volgens enkele mensen ma- ger, andere beweren een zeer goed resultaat. Laten hen die de enquete nog niet hebben inge- vuld, even de tijd hiervoor vrijmaken. Het geeft een goed inzicht wat binnen de club leeft.

Begin volgend jaar wordt gekeken naar een moge- lijkheid om een BASIC-cursus te organiseren. In

MSX-MOZAIK november/december 1985 pagina 7

eerste instantie willen we ook deze cursus in Bussum geven. Blijkt de belangstelling echter voldoende, dan wordt zowel de machinetaal cursus als de BASIC-cursus ook op andere plaatsen geor- ganiseerd.

Het adres luidt, zoals altijd: Cafe 'De Vier- sprong', Huizerweg 72 te Bussum.

Het meenemen van computers door een aantal leden blijkt wvitermate goed te bevallen. Deze leden willen ook voor de volgende bijeenkomsten hun spullen weer meenemen, zodat de avonden wederom interessant blijven.

OPROEP:

Op bijeenkomsten blijkt maar al te vaak dat de leden beschikken over grote hoeveelheden zelf gemaakte programma's. Op de vraag of zij die niet ter beschikking willen stellen van MSX- MOZAIK en de bibliotheek volgt regelmatig het antwoord dat het de 'moeite niet waard' zou zijn, omdat ze de programma's voor zich zelf hebben geschreven. Een aantal programma's hebben we met eigen ogen mogen aanschouwen, en wat we gezien hebben is meer dan de moeite waard. Laat iedereen eens op dit gebied wat van zich horen. Hiervoor is toch een club, zodat allen-voor-een en een-voor allen blijft gelden. Want zonder informatie en programma's van de leden loopt ook bij ons niets. Al zouden we nog zo'n mooi tijd- schrift uitbrengen, lege pagina's heeft nog nie- mand bewonderd.

Amsterdam: E.A.J. van der Horst, Willen Nakkenstraat 46-2, Amsterdam, tel. 020-1537646

Markelo en omgeving:

J.H. ten Tije, Ouderijnseweg 19, 7475 SM Marke- lo, tel. 05476-11724

Voor een bijeenkomst gelieve met bovenstaande contact op te nemen. Regelmatig worden bijeen- komsten georganiseerd.

Emmen en omstreken: H. Visser, Sleenerbrink 183, 7812 HR Emmen, 05910-15118

‘s-Gravenhage en omstreken:

A.M. Ismail, Kersengaarde 4, 27235 BR Zoetermeer, 079-5314785, en W.D.A. Hakkenberg van Gaasbeek, 079-5108006 en H.w.L. Kenens, 079-4112898.

De eerste bijeenkomst van het nieuwe seizoen is reeds achter de rug. Ook nu konden we weer constateren dat er meer dan voldoende belang- stelling bestaat. Ongeveer 40 mannen en vier

MSX-MOZAIK november/december 1985 pagina 8

NAA

vrouwen bezochten deze avond. Aangezien niet alle bezoekers het lidmaatschap bezitten in- troducees mogen worden meegenomen heeft er een ledenwerving plaatsgevonden. Dertien leden heb- ben we mogen inschrijven. Verder is er veel belanstelling voor de cursus BASIC en Machine- taal programmeren. Voor elk van deze cursussen zijn elf aanmeldingen binnegekomen. Tijd en plaats van deze cursussen worden nog door de regioleiders besproken en spoedig bekend gemaakt (In het vorige stukje onder de Regio 't Gooi en Omstreken staat hierover reeds het een en ander vermeld). Een goede cursusleider voor machine- taal is in de persoon van M. Reinders gevonden, die ook de BASICODE heeft ontwikkeld voor MSX. Drie vragen zijn na het vragenuurtje open geble- ven:

l. Kan men in screen OQ variabelen op een bepaal- de plaats inverteren?

2. Kan men ook in VDP-2 werken en zo ja, hoe?

35. Wie wil een verhaal houden over computer communicatie?

Tot slot van de avond werd de database van Henry Kenens gedemonstreerd. Het programma hiervoor is in BASIC geschreven en is op dit moment 17 Kbyte groot. Iedereen was enthousiast over de presta- ties en presentaties. Na afloop werd het pro- gramma vrijgegeven voor toepassing.

De bijeenkomsten zijn gepland op iedere laatste maandagavond (met uitzondering van december 1985). Deze avonden zijn alleen toegankelijk voor leden die aan hun contributieverplichtingen hebben voldaan en beginnen steeds om 20.00 uur en eindigen uiterlijk om 235.00. Ze vinden plaats in een zaal van de sportkoepel de Olympus, Voor- weg 107 te Zoetermeer (wijk 16).

Noord-Hol land: J.N. Maessen, Postbus 552, 1780 AN Den Helder, tel. 02230-19363.

Voor alle andere regio's worden nieuwe contact- personen gezocht, die zich voor de club willen inzetten. Informatie hierover kunt u krijgen bij alle regiocoordinatoren en/of de redactie van MSX-MOZAIK.

Dr. Persoonslaan 15b

Willebroek Europees Computer Centrum Telefoon 03 - 886 2060

MSX Expansion Computer Case

Hfl BF ECC 8 550, 9.900 ECC 4 375 - 6.750 Goldstar MSX 64k 610,-- 10.999 AVT MSX 64k 765, 13.990 Deawoo kleurenmonitor 910, 16.380

Lees de objectieve testrapporten in: - MSX Magazine -_MSX Info MSX Mozaiek MSX Verenigingsblad België Radio Amateur Magazine

eerste diskdrive 5,25 inch Hfl BF

eerste diskdrive 180 Kb 995 17.100 eerste diskdrive 360 Kb 1638, 29.485 eerste diskdrive 720 Kb 1679, 30.220

Tweede diskdrive mag 5,25 of 3,5 inch zijn. In kast met voeding en alle bijbehorende kabels. Bij de genoemde prijzen zijn wij ervan uitgegaan dat U de eerste drive al van ons in Uw bezit heeft.

Hfl BF tweede diskdrive 180 Kb 950 17.100 tweede diskdrive 360 Kb 1056, 19.000 tweede diskdrive 720 Kb 1095 19.710

EPROM PROGRAMMER

VOOR MSX COMPUTERS inclusief software Hiermee kan U Uw zelfgemaakte basic

(of machinetaal) programma’s in eprom zetten (ook bestaande software).

Hfl BF 499 8.980

Rompacks met eproms los verkrijgbaar. 2K-4K-BK en 16K.

Volwaardige MSX printers door middel van de door ons vervaardigde Rompack printer routine.

Indien U een FAX 180 of Trend JP printer bezit,

kunt U nu alle MSX karakters Verder verkopen wij MSX computers, monitoren, printers en alle toebehoren. Nieuw is de uitprinten. MSX MUIS. Natuurlijk ook de door onszelf ontwikkelde Expansion sloten, ECC 8 en ECC 4. Vraag de introductieprijs! ! ! Tegen zeer scherpe prijzen.

met of zonder printer. Prijzen inclusief BTW. Prijswijzigingen voorbehouden.

Telefoonnummer van ECC vanuit Nederland O9 - 323 886 2060. Wij zijn maandag tot vrijdag van 09.00 tot 18.00 uur en zaterdag van 10.00 tot 18.00 uur open. Voor schriftelijke reactie: Postbus 73817 te Den Haag.

WONTIM IHYMOHYH AOTINHIMLNO 47TAZSNO HOOO IO HOOA SHI TV AO

MSX-MOZAIK november/december 1985 pagina 9

. .

TE IEEE TLE ATAR EE NE EE

en Bin onm am en (Bij het Me Bn Bie deens : 8 tE ie a ie Amsterdam

Tel: 020 - 123206

NIEUWS *

NIEUWS

MSX-speciaalzaak

mr De lste MSX software speciaalzaak in Am- sterdam

w- Het meest uitgebreide assortiment, ook in boeken, tijdschriften e.d.

ver Objektieve voorlichting en advies

se Listing-service

se Doorlopende demonstraties

Verzending door heel Nederland

020-993519 Z 020-123206

MSX-MOZAIK november/december 1985 pagina 10

en

wenende nndenndenennse eener

WSxsop (shop

Opening van de eerste 'MSX-softshop' Op 19 oktober j.l. opende de eerste 'MSX-soft- shop! in Nederland haar deuren. Deze eerste speciaalzaak voor MSX-software in gevestigd in de vespuccistraat 48 te Amsterdam. Ze beschikken over meer dan 500 titels, een ongehoord aantal als men bedenkt dat in de gemiddelde computer- winkel niet meer dan tien titels verkrijgbaar zijn. Naast software, voeren zij praktisch alle boeken en tijdschriften die op MSX-gebied is te krijgen in Nederland. Aan de demonstartiebali in de winkel is een permanente demeonstratie van alle beschikbare software te zien.

Niet alleen spelletjes, maar ook zakelijke en educatieve programma's worden verkocht. Voor elk wat wils. Viditel behoort eveneens tot de demon- stratie mogelijkheden.

Voor mensen zonder printer wordt de mogelijkheid aangeboden om hun listings van zelf gemaakte programma's uit te draaien tegen kostprijs. Als extra service voor MSX-gebruikers wordt alle hardware informatie verstrekt en is er uitge- breide documentatie voorhanden.

De winkel is dagelijks geopend van 09.00 uur tot 18.00 uur, ookk op de koopavonden kunt u er terecht. 's-Maandags zijn ze tot 13.00 uur ge- sloten.

Postorders worden door het hele land verzorgd tegen scherpe prijzen. Gerealiseerd wordt dit door de eigen import van veel programmatuur.

Voor leden van 'De MSX-er' is het interessant te weten dat zij verschillende pakketten tegen een

gereduceerde prijs kunnen aanschaffen. Inlicht- ingen hierover geeft MSX-softshop, Vespucci- straat 48, 1056 SM Amsterdam, tel. 020-123206

alle benodigde inlichtingen.

„esse. esesesessessesesesss.eE enten neee nnee eee ner" 0 0 ete ee na aoe

"ee oa on nao". eee sesesessssessess.e.i

eee a oe none sessessssaessess.

Nd aa oee oan nae. sesesssesssssses Ef eeens... sees .ssssesssesnsss

MSX II professioneel

MSX II professioneel ingezet De 200-ste levensmiddelen winkel met 'scanning'- apparatuur geopend.

De heer W. de Boer, directeur-generaal Handel, Diensten en Ambachten van het Ministerie van Economische zaken, heeft in Lemelerveld (Over- ijssel) de 200-ste levensmiddelen winkel geo- pend, die 'scanning'-apparatuur in gebruik gaat nemen.

Met deze officiele opening is het startsein gegeven voor een geavanceerd automatiseringspro-

ject binnen deze branche. Het project unitel genaamd en werkt volgens het Videotex-principe (bijvoorbeeld Viditel) -, is op initiatief van

Unigro NV genomen in in samenwerking met Cap Gemini, Imacs, Philips en Micro Technology tot stand gekomen. Economische zaken heeft een sub- sidie van fl,5 miljoen gulden voor dit project verleend. Achtergrond hiervan is de mogelijke verbetering van de positie van de zelfstandige levensmiddelen handel. |

Deze bedrijfstak heeft namelijk in de laatste Jaren een ernstig verlies in marktaandeel moeten constateren.

Het doel van het automatiseringsproject is door met name het verhogen van de communicatie snel- heid en het verzamelen, verwerken en beschikbaar hebben van relevante informatie, de zelfstandige ondernemer beter in staat te stellen een concur- rerend prijsbeleid te voeren.

Het ontwikkelde systeem is uniek te noemen, omdat niet alleen communicatie plaats kan vinden tussen de detaillist met zijn MSX II computer en de centrale computer bij de groot-handel (on- line). De winkelier kan zonder contact te hebben met de centrale computer, zelf op zijn appara- tuur bestellingen invoeren, wijzigen of bericht- en klaar maken (off-line), waarna pas contact wordt gezocht met de centrale computer om de berichten door te geven. Hierdoor worden de transactiekosten tot een minimum teruggebracht.

(De zelfstandige groep ondernemers zijn verenigd in de Super Club 199 winkeliers, die aangesloten zijn bij het groot-handelsbedrijf Unigro NV te Utrecht).

ss a a se es s a a . . se a ss ese es se

Tips

Sommige programma's, die wel draaien met een diskette-eenheid, maar niet draaien met een cassette, maken regelmatig gebruik van de commando's LSET en RSET. Deze commando's staan de gebruiker pas ter beschikking als Disk-BASIC aanwezig is. Een recept om deze commando's te emuleren luidt ald volgt:

LSET A$-B$ wordt dien overeenkomstig

IF LEN(AS)>LEN(B$) THEN MID$(A$, 1 )=B$+SPACES(LEN(A$) -LEN(BS) ) ELSE MID$(A$,1)=8$

RSET A$=B$ wordt dan

IF LEN(AS)>LEN(B$) THEN MID$(A$, 1 ) =SPACES(LEN(AS$) -LEN(B$) )+B$ ELSE MID$(A$,1)=8$

Een leuk truukje nietwaar.

Het onzichtbaar maken van de beeldscherminhoud: MSX :

VDP(1)-VDP(1) AND &HBF

SVI:

POKE &HFAO7,PEEK(&HFAO7) AND &HBF

: OUT 129,PEEK(&HF A07)

: OUT 129,129

Beeldscherm weer zichtbaar maken: MSX:

VDP(1)=VDP(1) OR &H40

SVI:

POKE &HFAO7,PEEK(&HFAO7) OR &H40 : OUT 129,PEEK(&HF A07)

: OUT 129,129

SCREEN l voor MSX wordt bij de SVI computers verkregen met:

10 SCREEN O

20 POKE &HFE3C,PEEK(&HFE3C) AND &HFD

30 OUT 129,PEEK(&HFE3C )

40 OUT 129,129

50 POKE &HFAO7,PEEK(&HFAO7) AND &HE7

60 OUT 129,PEEK(&HF A07)

70 OUT 129,129

MSX-MOZAIK november/december 1985 pagina 11

De MSX-er op de HCC-dagen

De MSX-er' op de HCC-dagen

De MSX-club is op de HCC dagen, die gehouden worden op vrijdag 22 november en zaterdag 23 november, vertegenwoordigd. We staan in de Ju- lianahal op standnummer 6071. Alle leden zijn van harte welkom op deze computerdagen, die door de Hobby Computer Club worden georganiseerd. Het beloofd wederom een groot spectakel te worden. Zelf zijn we nieuwsgierig wat er nu gedumpd wordt ten gunste van de gebruikers. De prijzen zullen ook dit jaar, evenals voorgaande jaren, sterk kelderen.

Deze manifestatie beslaat dit jaar vier hallen van de Utrechtse Jaarbeurs. Voor de bezoeker zal voldoende zijn te zien: noviteiten van allerlei aard, speciale demonstraties, mini-cursussen en een filmprogramma. Een greep uit het programma, die de belangstelling van het publiek zeker heeft.

Wij van de redactie zijn alleen nieuwsgierig hoe de aanloop is, nu de PCM-show net haar poorten heeft gesloten, ook in de Utrechtse Jaarbeurs. Ons inziens heeft de HCC-dagen het voordeel dat het publiek kan kopen, en hoe en tegen welke prijzen? Afwachten!

In ieder geval tot ziens op de beurs.

Zolang de voorraad strekt worden de cassettes met de programma's van de. verschenen nummers verkocht op de stand. Verscheidene oudere exem- plaren van MSX-MOZAIK zullen ook te koop worden aangeboden. Hier geldt echter op-is-op. Vooral van de oudere nummers zijn er niet veel meer over.

BASICODE 2, evenals BASICODE 1, zal op cassette staan. Voor leden die interesse hebben, zijn deze verkrijgbaar.

Alle cassettes kunnen, indien uitverkocht, ook op nabestelling worden geleverd. We hebben echt- er voldoende laten aanmaken, zodat dit gevaar niet direct bestaat.

MSX-MOZAIK november/december 1985 pagina 12

Hp weo

Om

7

7 A OI L im

DROP rg en en NI ed KPT Ee 3 NEEN ENEN

CENTRAAL STATION

gen naa

en en In SN

he <

Wij

Enque

vragen aan alle lezers enkele minuten uit te trekken om deze

enquete in te vullen. Dit onderzoek is bedoeld om meer inzicht te krijgen in wat er onder de MSX-gebruikers leeft en hoe MSX-MOZAIK hierop kan inspelen. Neem even de tijd en maak MSX-MOZAIK inderdaad "Het informatieblad voor elke MSX-er'.

U kunt het ingevulde formulier terugsturen naar De MSX-er, Batterijlaan 39, 1402 SM Bussum. Voorzie de envelop van voldoende frankering.

Vragen la. Welke COMPUtSr .ReEZIE UP samarimereneden sens dnek enn Ib. E38 Att úw eerste COMPUCGLP anr aarsnene sae ne ee EN HE le. Zo niet, welke Somputer bezat u ALIEEVOOEZ sans soo sa emee. Ze Hos Gua HERE UL esmee nand eener ern enrNRen 3. Computert uw hele familie Mee? „saneren eee sien ee bs Wat VERAE U Van MEKSMOBAIK (RSEUCIN ZL wone arn GD ener se ale Walen 5. Wat wilt u meer in MSX-MOZAIK zien? ie NLOUME ND we EERE ORE ER EAD 0 DE ENEN WOB EI bi OE KD enten ent nare teke nme etn eene iN ee . Cursussst- (BASIC PASCAL BENN Pander esnams re ern sene. d., Besprekingen en testen ….….…...eseesesesessesseeseeseeeee ED sen e., Algemene OnNdEFWEEPDEN sn somers eene sas enen tenen es fs: Addere. SAHSFWELDEN sau anar e tetes nde ee me ee ee 6. Wat mist: u: in MSRMOZALK (ROET)? wasmand sar eenen sne ens 7. Waarom wordt u lid van een MSX=club (KOEENE uele. eet s 8. In welk opzicht kan de club meer voor u doen (kort)? ........ De Wat 18 uw Specialisatie? sreterrsevsrtaare tired ee 10. Mogen wij leden met een probleem op dit gebied naar u verwijden? 30- jas NEEM „sn nva vans enen ene een ve Core RACER veametenrerstes sein Ale men POSTCOAS: ‚ss oon as WODAPDLA&AEB sereen terende. Kle wedsumernned enh Il. Kunnen wij rekenen op uw bijdrage om MSX-MOZAIK interessanter ER MOENONED ERATO BAT GENE RK ee ELKEEN RER He Opmerkingen: ..... TERI ENT EENDERDE ER WELEER Ed THAN Wij danken u voor uw medewerking.

MSX-MOZAIK november/december 1985 pagina 13

SD tn ns

EAN ZEE

Rechtstreeks aansluitbaar

op de Commodore 64, PTT - Goedgekeurd Commodore 128 en op alle

nr. 843174 RS 232 computers (optie) - Kompleet met software

truuks en tins deel 1

MSX-MOZAIK november/december 1985 pagina 14

MSX-Sinterklaas en Kerstprijsvraag

matie serieel verwerkt, dat wil zeggen achter elkaar,

MSX-MOZAIK schrijft de grootste programmeerwedstrijd zoals op een cassettebandje. De informatie-overdracht uit op MSX-gebied. Dit is een unieke kans om aan een gebeurt echter vele malen sneller dan bij een casset- computer, randapparatuur, software of boeken te ko- terecorder.

men.

Op verzoek: UITERSTE INZENDDATUM is geworden 3 december 1985!!! Nu of nooit, zie de fantastische prijzen hiernaast! !

In principe kunnen allerlei soorten programma's mee- doen, van klein tot groot, van spel tot toepassings- gericht. Het accent van deze wedstrijd ligt echter op utilty-programma's. Dit zijn programma's die iedereen kan gebruiken, zoals screendump, snelle disk drive

Vierde prijs:

Een cassette software programma van Aackosoft: Jet Fighter. Dit is een drie-dimensionaal spel, waarin een vlucht-simulatie gecombineerd wordt met een arca- de-achtig spel. Het spel zet de speler op de plaats van de piloot. Missie: probeer de vijand te vernieti- gen.

Vijfde prijs: Vijf boekjes van Stark Texel 'Truuks en tips voor de

aansturingen en noem maar op. De programma's mogen in MSX'. Een uitgebreide bespreking vindt u elders in iedere taal geschreven zijn, MSX-BASIC, machinetaal, dit nummer. Pascal enzovoorts.

Reglement

Eindelijk de gelegenheid om te bewijzen dat MSX meer is dan alleen maar een modeverschijnsel. Doe mee en maak MSX tot het gebeuren van 1986.

Eerste prijs:

De eerste prijs is een SV728 MSX-computer van Spec- travideo. Een krachtige en indrukwekkende computer, die functioneel, strak en mooi combineert tot een computer die overal ingezet kan worden; Het toetsen- bord bestaat uit 90 toetsen, met een apart nummeriek gedeelte en speciale toetsen voor tekstverwerking. Op deze professioneel ogende computer kan een standaard 5,25" disk drive worden aangesloten, waardoor hij programma's zowel onder MSX-DOS en CP/M 2.2 kan draaien. Een computer die aan de toekomst denkt.

Tweede prijs:

Twee Teletron 1200 MODEMS, de nieuwste aanwinst op MSX-gebied, afkomstig van DCS (Discount Computer Store). Het professionele modem beschikt over viewda- ta- en terminal cartridge, die zo in de poort van de MSX-computer kan worden gestoken. Hij beschikt over functie-presets, auto-dial, auto-answer, auto-spraak- /data schakeling en is volledig vanuit de computer bedienbaar. Het modem wordt inclusief de bijbehorende software geleverd. Een complete test van dit modem

a. De programma's moeten op een standaard MSX-compu- ter kunnen draaien. Uitbreidingen, met uitzondering van stuurknuppels (joysticks), afdrukkers (printers), cassetterecorder en standaard disk drives, zijn niet toegestaan.

b. de Programma's moeten op diskette of cassette worden ingezonden, voorzien van een listing (indien mogelijk) en een beschrijving of gebruiksaanwijzing. Op alle ingezonden documentatie en programmadragers moeten duidelijk de naam, adres, postcode en woon- plaats vermeld zijn.

c. De programma's moeten zelf zijn geschreven, eigen, oorspronkelijk werk van de inzender Groepswerk mag uiteraard wel.

d. Wil de inzender zijn ingezonden werk terug ont- vangen, dan dient hij een aan zichzelf geadresseerde, voldoende gefrankeerde enveloppe mee te sturen.

e. De copyrights op het ingezonden werk vervalt aan MSX-MOZAIK, die deze programma's op haar beurt public domain maakt, tenzij de inzender op zijn deelname correspondentie duidelijk aangeeft dat dit niet is toegestaan.

f. Correspondentie over de einduitslag is niet moge- lijk. De eindbeslissing in alle zaken betreffende de wedstrijd ligt bij de deskundige jury.

g. Het inzenden van een programma met daarbij. vermeld

dus zijn.

kunt u in de volgende MSX-MOZAIK verwachten. In deze dat het gaat om de programmeerwedstrijd, betekent

MSX-MOZAIK lukte dat niet meer. automatisch dat wu bekend bent met het wedstrijd- reglement en met deze voorwaarden accoord gaat.

Derde prijs:

Een quick disk drive van AVT Electronics. We hebben OPSTUREN NAAR: REDACTIE MSX-MOZAIK

hierover an een test geschreven in een van de vorige nummers. Een quick disk vormt het midden tussen een cassetterecorder en een disk drive. Als opslagmedium wordt een 2,8'-diskette gebruikt, die voorzien is van een spiraalvormig spoor. Op dit spoor wordt de infor-

BATTERIJLAAN 59 1402 SM BUSSUM postcode en plaatsnaam

Vergeet niet uw naam, adres,

te vermelden

MSX-MOZAIK november/december 1985 pagina 15

Î Î Î Î EI | Ì Î Ì BEEREN | Í ' Î Ht BEEEEREE Î Î Î 8 | Ì EE EE Ei Î EEEEEE ER E Ì EERE ER Ì |t BEEEEEEEEEND it Ì tt | Î | ij | ij 4 EE Ì iet EERE EERE Î Î | | Ì E j

Titel: Programmeren kan iedereen leren Auteur: S. Hartogsveld

ISBN: 90 63598 407 3

Prijs: f12,50

Uitgeverij: Stark-Texel

Het boekje begint met de zin: “Een snelle leer- methode voor het opzetten van een goede program- mastructuur". Het is dan ook bedoeld en geschre- ven voor mensen die nog geen ervaring hebben met huiscomputers en/of het schrijven van eigen programma's. De schrijver maakt gebruik van de bekende programmeertaal BASIC, zodat werkelijk alle beginners met huiscomputers aan hun trekken komen. Met de beschreven programmeermethode wordt het de beginner duidelijk waar hij op moet letten en kunnen zijn programma's, plannen en ideeen ook worden verwezenlijkt. Het boekje vat alles samen in 72 pagina's, een bijna onmoge- lijke opgave, waaraan toch redelijk wordt vol- daan. Het blijft beknopt, maar de beginnende programmeur zal veel baat hebben bij de aanschaf van dit boekje. De verschillende hoofdstukken zijn:

De werking en opbouw van een computer Stroomschema symbolen

De programmeermethode

Acht regels

Toelichting op de acht regels

Hoe vindt ik een werkwoord

Extra voorbeelden

Tafelberekening

Aankoop van een huis

Zuinigheidsoverzicht van uw auto

BASIC (computertaal)

Woordenlijst

MSX-MOZAIK november/december 1985 pagina 16

Titel: MSX Programmaverzameling Auteur: Lueers

ISBN: 90 229 3350 4

Prijs: f49,00

Uitgeverij: Data Becker Nederlands

Het boek telt 192 pagina's en staat vol met programma's, die zo kunnen worden overgenomen. Het is een mengelmoes van allerlei bruikbare en minder bruikbare ideeen. Het scala loopt van een eenvoudige dísassembler tot en met een sportta- bel aan toe. Het interessanste is naar onze mening dat de gebruiker ook door het overtikken van de programma's iets erbij leert. Naast de programmalistings bevinden zich tevens teksten die als gebruiksaanwijzing dienen voor de bijge- voegde programma's. De programma's worden echter niet regel-voor-regel verklaard, maar ingegaan wordt op die gedeelten die voor de gebruiker belangrijk kunnen zijn. De programma's zijn ter ondersteuning voorzien van de nodige REM-regels, zodat hij niet volledig in het ongewisse wordt gelaten op het moment dat hij de bijgevoegde tekst niet wil gaan lezen. We hebben de moeite genomen om enkele programma's in te tikken en moeten zeggen dat ze daadwerkelijk werkten, iets wat niet regelmatig voorkomt. Of hadden we slechts geluk? De programma's moeten geschikt zijn voor alle MSX-computers en voor de Spectra- video 318 en 328, aldus het commentaar. We heb- ben dat niet kunnen controleren, dus laat iets van uw horen!

Vit de inhoud: hexdump, grafische editor, ge- luid, kalender, crossreference voor gebruikte variabelen, disassembler, een kersenspel, hollow genaamd, balkdiagrammen en een ere- en eerste divisie voetbalcompetitie sporttabel.

DE Canon T-22A MSX PRINTER