)}η]νογοιζαῖς- ᾿ΠπΠ6 ᾿ ΘΠ σ9Θ ΟΡ ΡΠ!}. οἴ ΠΟ ΘΠ σΘ Πη-Απ ἢ}

ὨΙσΙ 9 θη 69 νοῇ Ὀήι οί 669 18. 70 ῃγπιπαοεγῖς

ΒΙΡΙΠ18. ϑϑςῖῶ, δϑῖ'νο ΤοοϊοπιηθηζιιηΊ νοῖιιϑ, ΑΡ ΤΠ ΠΊ8Π1. ΤΥΙΘΠΊΘΙΠΟ, Εἴ Εγϑηςοῖσοο 7Πη1|ο0, ΕΧ ΠΘΡΓδ6ο τ 6 Πποασαιῖιπι, [611 ...

ΤΥΙΘΠΊΘΙΠΠ 5, ΠῚ ΠΊΘΠ16Ι δι. 7οη, ΓΓϑηςοΙσ ΒόΖϑ, Τῃόοσογο εἰθ

ΓΙ Πονοῖθθ, 1715

νΩ 18 1031220Χ

ΓΠ:Π0Π:66:696Ὀ0ν:3:1-156470

γίσυϑι! τ ΙΡΡ γι

-..».».» -ς-..

καχτ γααιρεπυσωροτασπηρεητορίς σαν, ττσρα, ναησνατασρανς φεοφοφοφθορυρφεφθέξθς,

Ἰ»- “Ἵ Σ πξοῖιο,

ΦΙΊΟΝΑΤ. ΤΙΣ υ ΧΙ

τὰ Ὅϑν νὰ ω [Ὦ: Γω Γ ἔΣ Ε' Θ' 6 Ι Ω ΕΞ 5

ΩΤ σα ΤΟ ΕΘ ΤΕΤΦΕΕΣΣ ςεῶσ σ σοσεςο 5 6)" τὶ ΟΠ Λῆμμα αεῃρσαμααι ξᾶιν. 1.5 ἐδ ὑβειπραςι π΄ π- π΄ π-π ν οΝ τιιωσιατακαι ὑπευήπαμα: κι». - βενμιβαια, τ

πα Ψοἕοὁοομουονοι."». σα» α , [Ὶ » ᾿ ᾿ , Ι ᾿ , “ῖ{ὉΠΠ Ι Ι " .-«....--

"ᾷ εἰς ὑγ τ τ

ὌΝ Κων σῦν ἯΝ μοῦ Ἀϑυ ΠΝ ἘΞ Σ 4 , "ἤει : 4 {1 ρὲ πε έε τ. οὐχ» γώ 75 Ἐν. 7

2 ἐς ὐίδον “2 ὦ, ἀκ ΩΝ ΤΡΑΝᾺ ν᾽ ΕΝΕΣ:

, Σὲ δι 4.8 τος Στ σ΄ ἀν ἐμὲ δὴ κα ᾿ . 2: κ«σρέ ἀν

᾿

"ἢ Ὑ" ͵

ων, ζω. “τὶ Σ ρεα ζ. γε:έ β Ι

γι,

ΩΡ ας Ξε παρε κα ρα δὺ ἌΒΕς Ὅλ ΡΥ ἐν: ΓΑ ͵᾿'' » “7 ἔη ΞΖ ὩΣ ΣῈ ' . τς νὰ δ΄“ δ... “.ἘἘ΄Ὸ ΨὉ Ὄ" γ᾽ “"» χε: "2 Ξ ΄

ΩΣ ῤεογενθ, : τὰ {ὲμ 0. 25..5.5:-. ἐσ. οἴ “ὅς ΄ "Ὁ )

κ'ὶ ᾿ ζ Σ 2 « να ΝῚ μετα ] ξευεγζι αν, ς..--,..... ἐπ τ ξεσ »’ν ἣ»

"᾿ τὴ τθ, ον

| ἈἘ. '.-.ὕ ᾿.΄ ἐρεαις ν “» ὅξὰ λει ζζε, γι" ἐξ 3 ; " 4«"λ

ποις 22 ᾿ ν

κ

τ- ἜΓᾺ τς οι ΣΦ ΈΣΘΣ “αἰ ᾿-πα-τι..ἷ ς΄ Σ ἐς ϑές ον, δια, θῇς τ ϑς

Ἰρς, εὐκαρ οἱ Ι ἐν ὙΠ ο Δα ᾿

ἜλΟ.

: ΕΥ τ" αὶ , Ν ᾿ δ ἤει ΘΑ ορ ᾿ , εις ὙΎΣ Υσ ΕΟ τι Ὕ; χ : ᾿ ἵ, ΩΣ ᾿

ΞΑΡ ι ἐδιρόν εν: Εν ἄο,- ἤξεε--

τς ᾿ "Ἢ ἐπι ρο Ζ τ ᾿ ΄ ; μα ᾿ ἀν ἐᾷ

“δὲ

τος {. ὉΚΔᾺ ἔς « " “ἢ

4 1 “Ὁ ΙΝ ' δ τις ἔ, ΞΕ .

ΕΧ ΠΕΒΒΕΟ ΓΑΤΙΝΕ ΒΕΡΌΙΤΌΜ, «1 ΓΔΕ

ΝΟΨΝΈΕΜ,

Β ΟΆΖΟΟ ΙΝ ΓΑΤΙΝΌΜ ΨΕΚΘΟΜ

" ΞΌΙΤ70 ΕΜΕΝ θΑ Τ]ΙῸ κᾺὰ "ἢ ΕῚ σΟΚΚΕΟΤΊΙΟ ΣᾺΣ

ΟΜ ΡΚΙΝΙΠΈΕΟΙΟ ς μ᾿ ΜΟ. ΡΟΙΠΟΝΙΑ͂ γι Ε΄ ΕΠΈΟΤ, ΒΆΧΟΝΙ

ΠΑΝΝΟΡΕΚᾺ,

- “ἥ

Ἷ )}}1) ΠΥ

{οἱ

Ϊ ΠΠΠῚ

Τεκιῖτα, 1π1||| ῬΟΪ Ξε. 118. ἴν ς. 1. Ρ..17.

ΟΡ ΡΤ ΡΑΙΤΙΘΗ 5 ΟΜ ΜΩΙΣ ΤΠ τα πιοπέιμη ὈσΟΜΜ'- Ἀριλμς φαξοηι υθοῖς ἀμρίελ εἰ πο 0, 7) ἵν σήμο 1 {δρίρεώγας ὈΡ: 116 ηυαα γα, 07) αὐ γῊΣ ΠΟ ΠΤ ΩΉΣ ποῖ. ΝΑΉΙ [πταπιοηζατα σρεηὶ 1 ιαἥηος, [φημ Ποαΐ,) “με σκεῦ- ἀπὲ ὀρ ἄνὸν αρπμά γα- οὐς, “πα Κρ ΗΠ] ΟΦ ΠΟ θ)σα ες σε ρ αν τες 1} ΠΡ ΡΉΘΉΣΗΖΙ {ΣΤ ΊΡΙ0- μὴ οὐδ: τρμείϊα, ΘΙ ΗΣΑΥ. Εἰ νεροῦ {ΠΟ ΉΠ ΠΟ 0.16 ϑοτίρτατα ἐἰϊοὶ

Ροξοί τη ἀγιιπιοηταπη, “πα ΠΟ Τλὸμς εἰ) ορὴς βαῦδαὶ 1, {{212116215 ᾿ς: χα {ἀ{Ή 8 6}}} ΠΟ ΠΡ ΩΤ: μ᾽ ΟΡ αΠἶσ11, “μι ἐστ 7 ο(ἑ 1Ὡ ρ᾽0- υἱάοηίο [πα ΌΪταΣ, ΜῈ {ὁ σα με ΠΟ 10 ἀοσολμ) θεοὶ, πόνος βοζδ 1ἃ- ΟΥῸΣ ααἰῤέδενο υοἶ 11, χε ὗπ ἐπ πηι 1 {7} ΗΘ ΉΣΙΣ 110 εἰ ῬΙΘΟΡΟΣ, δὴ ΘΗ7)1 Κ1}2|0}}17 116 }}} 1 [ ποῦς σο ΠΠ11. Αἰ λογα ΗΠ οι {πὶ ὑοϑὲ 21 ἸαΠεαπησπταπι ῥ᾽. 7πὲ5 ἀσορΊα.7., (7 115 τοις ΔοΘΟΊ, ΘΟΕ, ἡμδιοαπα ομο ἰη {{}Π211|2) 5 θὰ 10 ΒΊΗΣ} μα [ἄσγω [Ὀρῖρμε- γι 10. ΤΠ ΠΡ Ή ΗΜ}, ΟΡ Π απ ἐγ αάομεο ἐο Προ, 7} ΟΡ») ἶυ Τομΐηῦ γα (μη μα, ΚΩΤΙΟΗ ἔπη ργα δομάο, ρὸ [12] ἐΐόιο υἱυθη εἶ, 181:

ΠΡ ΠΕΙ 20,161 ΠΟΥ [γαμέει Οπαγο ΠΙΡαμΐμς ἀπ ΣΙ μον (μι ΤΟΣ οεηη: σε {πολ αγ τη {ΠΟ αγάετια Ἀμμ λον Μαμ]ὸ οαβεδ-

ηά Π1}} δον αΣμ7,, χη το, ΤΠ 411, ροαης τη Πἔγαοτο αὐ 1 !πτϑιπ μοῦ πάρπι, απ οἷν τ Ομεῖξο Το, σο γΜ ἢ|5, τ ρεγίέζας τ ποιὸ 1)ε],

δα οπὴπο Ορτ5 Ροπιτα ᾿ηΠυιέζαϑβ. 2. ΤΊμα.111, 'ς, δζ 17. Οποάυονὸ μ᾽. εἰδὴ Ραμΐης “ΓΗ, οὶ )ωυϊά ῥαδοδαὶ 17} ὍΤΙΣ ΟΙδ1: ΟΥ̓ αὖ! [)07)1-

φ 47} Σ νιάτα {0|}|ΠΟΔ ΟΠ τὰ τυᾶγαγη [ηἸξγας πλ6, ὃς Ἔχϑισοθου ἴῃ τηϊ-

ΓΔΌΪ δ. τα !5, ΡΓΟΧΊΧ, 27. Νιοξαημη: ΜΟΙ; ΘΠ 1 αγαου Ὠ),Ράτ-

ΠῚ σΟΏ ΘΛ, οἹἦ7: ἐἰἸοἶ Π», ας τε ροίπιης ᾿πτιετο, ῥαϑον! σοφίσοι

Τλριεπτεπὶ γεάδοτο, “με μἰάγῖ; ΝΘΤΓΌΜ μὲ ΘΑΡΙΕΝΤΙΖΕ

ΘΕΝΌΘ, φησί εἰϊσῖπα δονρεμγα ἰμΉΙ δ 00 ἀσορία!. Ἡαθοίπας,

αἷς Ὁ. Ῥερέησ, Βτταϊογοτα ρτορῃοείσπηι Τουπηόηδηι, σαν θθηο ἔδοϊεῖϑ,

αἰτεηἀσητο5, 4 1811 ἰπσού πα: [πη οϑΠ στ ηοίο Ιοςο, ἄοπες ἀΐος {Πποοίσατ, 2ο

Ῥρετ.Ϊ,1ο. εἰ μ}}} 6117} σα Πρ ῖμ δες ημονέα παῖς ἐφυο οί, 2Ἐργ-

ῬΠΟΥΠ ΤΟΥ͂ βαἰρ Ίμ 5 11 τε εὗγῖν, πθῦ “0 ΠΡΟ [{1|2}} 10 7 {ἃ-

1 ἰμ το οίνμμς, {{ ἱπσόνη ΡαγπΣ, ἐν πα Ταυϊά ἀρρείϊαξ, [»]οπεῖος

7.0 Οὐδ ἐπα}. Τλισετηα, ἐμμζιξ, ροάἑθι5 πιοὶς νεύδασι ταμπι, ὃὲ {ι1-

γη6η 1οΙΠἰτἰ5 πιοῖβ; ΡΓΟΧΊΧ, τος, (ν᾽ αΠ δὲ, ρυασοθρευτα Ποταὶπὲ [κςοἷ-

» ἀατη, ΕΠ πτη!η8Π5 οσιΐος, ΡΓΧΤΧ, ο, ψμὰ ρανεμεῖς ἐμρέαρῥογα, ἤει

ϑ4] 0110} ἩΟῊ εἰ ϑΩ , ΣΙ} αἰδ, ααΐα τιδπφατιπν; ᾿ὰσεγπα εἰξ, ἃς ἰεχ

Ιαχ,δς νὶα νίτα, ᾿πογορατῖο ἀρ] ηῳ Ῥτον. 1,21. ΟΩΣ ἐγσὺ ῥα [μ2η15

ὑφῈ αἰ {6 }120 ρον ἐδἤτς ΦΡῚ βομο οὶ. Ογφοὲ ἀρ). 115. πρπρνῖς

Ὑγηηδμς αὐ οἰπεπδ, μὲ πὲ β θΟΡ 9 ἐἰος, χαῖδης θρε ῥαδενε ρμΟ ΠΕΣ,

15 61} γος ἀξ. ἀϊοίμιν, φαὶ οαμδις βης ραγηδηςἧδα φολα

{ἰσὲγε ΝΊΗΙΙ, ἀοξαονθμμν, ΗΖ γεάμηφεῖ. Ης Μεπορῆμις,

ὈΕΤ, ΧΧΧΊῚΠ, 1 ΝΠ ξηΐπῇ ΠΙΡΟδ ποτ τὰ ρε5 ΔΠΠοταπ) εἰ’, ἃς ἱπὲπιιοὶ ποτὶ {({ 28 1:4 οο9, ΑΝ.-

ἸΟΗΛΝΝῈΒ ΒΤΕΡΗΑΝ Β ΜΕΝΟΘΗΙΠΙ 5

ΜΕῚ - 55. ᾿

᾿ κἘΎ (5) φᾷ ᾿

οἰρθοοθ θεῖο δἰ δῖΡ οὐ ϑ5 ἰδ ΟΡ ϑδ δὸς ΣΑΣ ΚΣ ΚΣ ΚΣ ΚΣ Κ ΣΑΣ ΚΣ ΚΣ Χς ΣΟ ΣΚΣΚΣΙς ΣΚ ΣΌΣ ΣιτΣις ΣΕ ΡΣ ΣΥΡΕ ΤΙΣ ΑΝ ΑΘ ΤΥ ΤΊ ΓΕΟΥΤΟΚΑῚΙ ΟΗΕΙΘΤΊΤΑΝΟ 5. Ρ. ἰΠοπ 616 Τοτγειπαιιπι, πΙΠ (ἦς δον μόνη, τὲ, ᾿ ὅζ ρει ο πίοι νἱα 1||6.4 0} οἷϊπη ἀσγίσοἑανγ μ})1 [ς]1ρ]- [αἴθ πη ἰοιιατγεῖ απο σΟΠα ΠΟ αμ); ἀπαπαπιηδοοῖς ἰατῖα πη, Δ] πηχῖξ Βοποτίιπι ρο ΠΕ ΠΙΟΩϊ. Οὐεπηδάπ: οὐ ΘΠΙΠῚ ἰσ ποῖ, στα ει πην]5 Βοηὶ πὰ}}] σΙΡΙΟ : ΠῸ οὔ! 6- ᾿υδάδιμ, αιιὰπην 8 Δαδρί},Π}}}1α ἀοἰθβιο, Πα]1π|8 σαι] (φηἤις. Ητης εἰ χυδα ᾿ηΐαηΐε ὅς ΡῈ, οἵ Βα γοάος Ρο: ἐΘ ΕΠ τιχγαστινῃ αἸἘἸΟΠΙΠῚ, αὐ ἉΓῚ ΡΕΠΙπηασττι αἰντεγιχα, νψεὶ ΡΟΙΠΊΠΙΠλν οἱ μώρρᾶυ, νο] ογὸ Βἰξασαϊα, ὃς αἰΐα Ω1}1}} 118 ΟΠΊΠΙΡι5 ργωίογαπέε, ἴῃ Ζαλθιι5 8111 [6 Ἰοἰταΐθιτχ ΠΩ ΧΙ ΠΊὩΙῚ σους. ἴῃ τα ϊεῖ5 σοτγιὸ ἴῃ [6]1ς Πα Πιπὲ ποίγα ἐομΊρογα. ἴῃ συ δτ5 ἱπ᾿ ροίπιμη οητηΐα τασηξ, ὅς φιαῇ ἰγαηϑν γί ἴγο νἹἀφηταγ ΟΠ ΟΕ ΠΕΡ τοσπο, Χ ὄριι- δ]1οα. τἀπιι ἰδ ιῖς ΟΠ Π]Δ Ρογγοραηι ἰς Ἰβάτοηϊοι : ΘΔ ΡῚ15 ἔογγα ΡΟ] ἰπἰευηςϑς σιιοι πλϑ] πὶ Οπγηΐαμ πηαΐο- τατη ζοη5 ΘΠ, οἰ πγαηΐ ρεσςαία, ὅζ ος [πὴ ῬΓονοςη ῬΓο- Πτρατῖς ἰαγὸ τηουιδι9 Βοπϑῆϊο, δὲ νἱῆς Ἰατὸ ἀΡΌΓΙἃ ρον ΘΓ ρΘηΠδιι5, Ῥειηΐ ἸΠσΘῊΪ ΠΛ] ΓΟΓΊ1), ἀζ ἴῃ τόδε ΙΝ ΙῺ15 11ὰ [Ὁ σογιιηΐ, ὅς αὐ θὺ ΠΙσΘητογ φιοά ΟἾτπι ἰπ’ Ῥο- ΡΠ ΠΟ Εθταο, φαίδως ἐΟ,ΡΟΥ δ, ΟᾺ ΕΥ̓́ΖΣ Κεχ ἐμ 7 γαῦίε, γαξλαηε, γερά γεξβηρ νἱαρύεπν ἐρ θείς μεῖς ἐαεϊοῤὩζ, ᾽ς “ἰο.17.».: δζ 21. ν.2γ. 81 γα Πιηέ, 411 Π11}Π|9 τοραρσι δ σΟΠΈΠΟΠΓΙΓ, ὅς Πάθιη ἴῃ αἶδς πιπίαης, Ζιι8 1} ἀπῖ{{1- Ρ Ισαπί,Ἰπ ττππης. ΑἸ]Ὸς »Φεμ (οοργά ἀξιξηΐος, ἀπ Β1} 181} πὴ. δά τ πη ἴῃ ΒΟΠῊΠΣ .ἰτὰ ἀσιθηίϑ ζω Ροεὶ ἘΠ ΕΙΟ αἱ 1 ΠπΟΉΪΟΓΟς ἸΏ] γσαιι, πη ἀπ) αἱ 608 Ρδ' ἰθηΐεῦ φαάϊαης. [ἢ τἀ ηεῖς Πγ8}15, ὃς ἀρ γα πα15, που πο- δ15 το απ οἰ Βοηὶ, χιδα ἴοι Πησαΐατι ργονϊ ἀοπε ὃς ἀαπηϊταπαῇ Βοηϊσηἰαίο, νογθιιμα ἴσυτη, φιο ρτρίογϊ ες (61..-

᾿ ἜΡΡ ᾿ ""ς μα " ᾿ νι ᾿ ὌΠ αἱ. μα]

ν᾿

Ξ π η πεεὺϑ

ν᾿ : ΠΣ μας φξΞ.- ---- παρ᾿ νὰ σθαι. -ἢ Ξ ᾿ ᾿ς - τε. τη ΡΝ ΤΌ οὐδ πα Ἐ-..... ΡΩΝ ῬΡ- ᾿- - ᾿ .- --

᾿ “ΩΣ. κε -.-.-

ΔΑ

᾿ὗζω τὴν νὰν μὰς ΟΣ τὸν ἀρ ὐσοεύσεω

ΤΟΙΏΡΟΙΙΒΕΒ Θεοπνεύξοις ΨΙΕΙΒ. [ογρΡ εἶδ ΠΌΠΙ σα ΠΤῊ,

πὰς υβητι6 σοηίογναν! αὐἀνοῦθὶθ Οπηηδς ἰχία πος, ἀζ οἾτι5 6- ΤῊ ΠαρΊογιι ἥν ἰοομπα5, ἢνς ἐὐΤ

ΠΠΠΙΩ6 1. 7] ποαῖιδ ΟΟΥριρίς ἢς [μ|8 οἰαης αἰ ΓΙ 15. θη πο Ἰμα γα ΠΠς ἰσῃῖθι5,Ζα1- διτι5 ϑαογος ἴδγος Ἰποϊπογατιτηΐ, ᾿προάϊτς Ροκιοτιη πὸ ΤΊ ἸΠ115 οαρι Οχίο ]οτοῖ, ἐζ ῬΕΓἸπηϊπιδγὰ ΧΙ Πρ] ατῖα [ὰ- ΘΟΥ 11}6 σοάοχ Ἰηΐοι Οοἱηηρθς βοτὰ παΠοηοδς. σαι τιν ς ΠΘἢ ΤΟ] 1 πὶ Ἰπσα 8 ἶσα δἰίαια πλουῖδις ἐς ῬΓΟίος ΠΟΠΘ ἀτ|- Ππάρηίος, οοη δγναγοίωγ: ὅὲ εκ η8 ΠἸῃστιδ. Δα] 15} ΟΧ ῬισΟ Γοητο,νδέις ΤΟΙ απτδηξι,δΧ Αἰϊα, ον, ἴῃ Ρἰα: τος αἰ Πτιἀογοτογ - αξ οπτηδς ΡΟΡ ΠῚ, παίϊοπος ἄζ ΠΠπσιια; ἰδιιάατοης Ποιηϊπιμη. την ]8 Θἶπ Τπἀπσογπι σοηϑ νεἶο οδάιτιέγο σαοιεῖαὶ ἴῃ Μοῇς ἰοσο, ὅς ῬΡΟΡΠοίδσιμα [1- Ὀγῖβ Ἰοσοπάϊς, Ἰτὰ τι που ἐπ πγοη ἰὼ }άπτροῦ ΟΠ υϊἤιν, Β4γμ ταιίτιυ πο Πτ ιδυϊη ΔΒ ΛῸΡΙΠΠΟ ἀρρ δ δεῖ. Ἀ4- ΤΩΙΓ Πα δ ἴπ 6ὸ {π|Ὸ βαγμίογα» Πάρ] ας. ΕΠ] αο ἰο- ΒΕ ΄υδη Ρογίαθδηΐ, δζ [οεὶρες ῬΓορΡἢρίδιιμῃ, φιοά νος: δα, ὅζ νοσεϑ ἰβεέξαι, λἀφεὸ ξιδυτπὶ [0]] ΟΙΕΙ, τι θ αρίοθιν συϊάδη δχοιάδιο ραϑῇ Πηΐ ΓοἸσπίδϑ ὅζ γο]δηΐος. Οὐοά ΟΔΠΕΓαΝ ΒΝ ΠΟΠΠ]Π1ς ἴῃ ἀπ δ Π1ΠῚ νΟσΘαΓ, Πυΐ ΓΟ τΟ 8 1|- ος Γοηΐες ΘΔ] Πγ 115 {π|ς ἴῃ ΠΟΙσΩΐΣ πξι} Ρίτ5 δια ΓΟΥ 115, 11π- ῬῸΓΙ15 ΤΊ να] 9 ςράδῃς 5. ΤᾺΛΪΕΙ {ι|ηὶ ταιχιθη ἴῃ Π5 661] ῬαίΓΙ- δι, αὶ ΠΥ ΘΟΓΙ ΠῚ ἴῖηΠ| 6ὺ Πάρι ἰαἰάλης ὅς Δα πη γαπίαγ. ΦΊΟΥΙ {δυο ξοσΠ 50, ἸΠ ΓΘ ἐ5 ἃ]Ο τ, Θατη ᾿ξ η- ἴφιη ἱΠἸ41 αὶ ἐπ ασα τη 1Π| πὶ Ἱπέαόξιι τα Ποδίς { Ύγα- Τοης. Νοο Πγϊπου] ΡΥον ἀθηυια Ἰπέογ ναγῖαβ Οτσοόγπιη ἴθ: εἰ ἋΣ. ΝΟΥ ΤΠ ΠγΘ ΠΕ σοσοχ προ] Πππέτι5 ροειηδηῆί, νᾶ- Γιρίαίο συ θ. ἰοοπιμ αἰρογίμς, δά {τι το Ἰδϊοξὸ δι: 161 ποίαϊα; ἔιιθγιιηΐ ἐς ἀπ σοηίοπ,,ασ (δα α] απν δ πογεπὶ ΠΟΠ ΤΠΟΓΔΠ ΙΓ, σΟ] ]έα ΦῸΩ. » απ ργοοάιπε δζ {0}}- ἰφααιηξαν » ΤηΔΧΙ 118. ιὰ δα γοστίαπι Πάοὶ βεγῇ- ὨΘΉ Στ }Ὲγ6 1] Θεία τη ΠΠΓΡαγε ῬΟΒ ΠΙΛ.1|8 ,8α σοί ΠῚ 10 εἰ ἰπάοθαηχας, ἤργεμμαιος Γ δε, δομά 0 ἦν. ἩΟΡΕΡΩΜΖΣ ῬΓΔΙογεῖπ, Ρο Παιαπι οἴ οΠῸ ἑαηίο, ὅς τα τποίατιτο, αι}

ι νΘ 0 [θρι οἢγο σοποϊτίτ Ἰαταδυαί, οπχηΐθιβ οομ]- 1}}.1Π1-

ρα θὰ αν

ἋΡ ἹΕΟΤΟΒΠΕΜ

ΤΠ] σατα5 εἴς, απ 115 ῥα 1λἴτι5 ςυτα: οἰἴντις οχ ο0 Ἱθρετε ἀρχῆς, δὲ νἱν τατη ας τηογοῦ 88 ὀχαΐζαι Πού: πὶ 1ΠΙ Ιτοτδ. ἴῃ ΘῸΓῚ ςογι ΠπΠ θη Πη8“ ΒΠΔΠῚ 1 1ΘΠΙΏζ σΥΔΓΙΩΠῚ ΔΡΙά ΟΠΊΠ 65 Ρἷο5., 411{1Π| δὰ ΠΠπ στιατπι συ 3 Ποηδι, ὅς γαγίδίατο ἴῃ πηι πάτπὶ ᾿πνοΐζα . ἰηἀα ἤτίλτη Γυᾶῖπι. δ ν1ρ} 18 σοΠτα ἐσιπτ, τα Οἰ τη, “υὰπ) ρατγαπι ποίξγοτγιπὶ τηοπιοσία ἰῃ ΒΙΙ 8 {ΓΔ 5 ογΘ (15, ΠΑ Χ πιὸ ςο ἰἀἰοπηδτο,αιιοά ἔεγὸ ἃρι ΟΠ πο5 πατίοποδ - Ἐυτορεῶ5 αἷὰ οἵδ; ἀη 10} 0115 αὐτο Ρτασιριὰ Οδτίηφῖ: 401 εὐ πο

ΟΙΏΠΕ5 ρΆὉἰ (ΟΠ οἰτατο, δι Ππσσε ΠῚ Ορτς ἀρ ΟἹ νοτῖπτ. πόπο ταπιοὴ Π|4 : ἴλυιὰς ἐταπἀσηάι5 οἰτ,, οἴπι ΠΌΠ 5 πε, 0] σαπὶ Ἡπς ΟΟΙατα, Πναγό ἢ, ΠΟΙ ΡοΒέτ, ας τα τ Ρ] ατί δι15 ΟΟὉ}15 ἀρεγεῖβ,, Ρ] 5 οτίαπι νίάοτο ρον ἐπῦ, αὶ}, χαρά σοητα γι πὸ ΟπλΠΕ5 ὃς ΠΠσὉ}},1ητοῖ {8 σοτηραγδης, 1π’ ΕΓ 2]105 ἀιτεπι, 411] Ἔρτοριδπι εἰ ταὶ πον βγιμης Ορογᾶπη,, ἃς ἀ6 Εςο οἵα ΟΠ τίαπα θ6 πε τ εΥἹ Ζηξ, ἸτητηΑ πιο! ΤΙ Θπιθ 15, οτἱρίης Τα άεειι5; Ρτοίςοπους ΟΠ δηιι8, ἂχ Ἐτγαπο σας ΠΤ Π15 ἘΠ ἜΣ; νιν ἀοξιιοἢσις τηι5,δς αἰ σε ΠτΊβ τ τ15. ΠΟ] Π Ἐ15 ορογὶβ,ἀθηῖς δὰ 1 ποοοΤατ ς ἱπτ - Πεγυξειοπι, οδέδγνατᾷ ᾿ἰηρίιοα ἰαπέϊα ρτορτίδεατο, ὅς ἰἀΙοεἰ πηῖς Το Δυὸ ΞΟ ἐχροηῆβ, εᾶτι νεγ πο παπὶ Ψ εἴεγ!5 Το ατηοητὶ σοποϊηπᾶτυμπτ, α0:Ὁ 16. (ἢ ἀοξτ!5 1.πὶ ἄτι ργόθαν!ς, πιαχἰ πιὸ Τογπιοηὶς ρατγίταῖς , ὃς ρτορτίεγαιδ δῆσαι ΓιΑτῖπο ἀσσοτηπιοάδτα , υδητιπι ἤσγὶ ρους, δ τοῦτ τηδ- ζῃ 1εἰατεπι, αιοά 1ἀςπὶ να! ΓΑ }}} ΒεΖα, ἰη Νονὶ οαηϊοπιὶ νεγο- τὸ οδίδινατιμῃ ἔπ, ὕυτιίαδαιε οὐπι μαξίροη5, ἱπιτὰ ποπηα Ποταπε

ΔΊΑ .ΚἼΗῊΎ

ἸΠΠΟΥΏτη ἐρατιαπη, ΡΙΌΓΙΠγδ ΘΙ ΓΙΌ Π6ς ναγ}15. ἴῃ ἰος 5 εχοαΐε διουι πῶ ἢν ὃζ ἀϊνοτῆδ ἔογπιῖδ: 4185, Ποπ “τὰ ΡΥΠοπι.,, τηϊπυτίς ομαγδέξογίθιι, ὃζ μὲ ΤΠ η1}}1 ἐογ πῇ Ρτοάιεταης, ἤος ἐπηοϊτηθητι, ὃς σοιηπιοί! δεῖ} 85 ἐς χη, τ ΘΧΊσαο ργδτιο υῖθαις πιά ίοἤις ΡΟϑήις ΠΡῚ σοπηράτατα ἔπε αι λυγπι τεχίὶβ ἰποτι, πεῖ ρεγρείααπι ΙΠ νὶᾷ σοπηϊζοιαι παδεδῦ, ἰαν τῇ - Τατοϊποτη, ΙΗ ΠῊ1 τάπηθη Ροπιίίοιῖθ, ὙΤ ὰὰπὶ ετῖς, δοηΐσῃς Γιβέζού 9 Ῥοηὶ σομήπίετε, αὐδα:ὰἃ ΓΤ ΎΡΟρταΡ θοπὺ δηΐιμο Πισορίαπι 61» ΒΝ’ ὃς Ἀίοἰ ατατὰ Ομ τα ταϊπὶ ; ὃζ 115 νετς , αυἱ ρτοιηονοπάα τὸ Ρ ψϊταγατῖα, θα μους πλπὶ εἰρη, αι: νεγίτατι, σα οἱϊ Ζεσιιπα ὰπι -- ' Ριοτατοπ), 1 υΠταμ ἦς, ὃς ρτοραρσαπαα, πης υ|;; ατα 6 φαςὸ ἰπ τπιΠιπὶ δὴ

τ πὶ σοηνόγῖογε δφόγχῃ ἰδ ἀπ} πτατεῖη. ἀπ πὶ }6ἀ}π|5 ετῖς ἴῃ πος νοὶ" ταΐπο γοϊνεπάο, ὃὲ [αχῖὰ ΟΠΥΠΕ ρηβοθρίαπι, 7ούα,. γι υ.79. τ Ν: ΟΚΌΤΑΝΘΟ ; [πο πο Το] πη σαπὶ Παἀ εἰς βρη αγὸ ἀεδος, 1 - δυιτιβέϊπις σγείοσο, 20 Ὁ, ΦΙΘΡ ΔῊ βαδονο, δὶ ΟΠ τ τας να, ν ἐγ!" ἃς ᾿ τα; ὃς νῖτα, νϑιᾶπι νἹλπὶ αὐ ντταπη, ἰδὲ σοτηπιοηίϊγαϊ : αυᾶτη, ἰη{||88; οτ ἯΙ τυησύασιη οἰἶξεη 465 αα ἰλριάοιη, 16 ἴπ εὸ γωϊοά μη.) {67 7 ἼΠδς εὖ αι ΠΟΙ ΠΥΙΩΈΗΣ Πάρ, Μῶΐ οὐοόξε ἐς, αρηηάαῦν ΘΗ ΡΥ ΩΣ ΩΥΜΗΡ.. ἀν Ἷ σέ 02, Οὐἱοῇ. 2,7. ἸἀΠειιβίη οπηῃῖθι5 ἰςἐχογίθιι5 ἱπηρ ρας, ἔτι οὰϊ ποποτῖ; ρίοτνια Ιη ἰςουΐα, δῇ ΐ ΑΜΕΝ! το:

θεῖ

π-τπτα-- ------Ὄ ς-

'δζ γ1»"

Π ΠΊ2“ ΟΠΠΙ5 16 }1188 Ὁ: 818 ἸΟΠ δ πο 18 ἀναῖὸ "Ῥοΐσ [π- οἰρα ΠΌΤΕ ας ἢ- ι5 1Π5 αἰ ἱὸ 116 ἐζαῖθ Γη8- 10“ πὶ ΠΩ 5, ὃζ 165 τΠ6- 61 ἔϊοῦ εἴ, ἴα τὸ ἀλπ| τπιπὶ νὰ" », 79. Το ὙΠ ν 1148) ἐμ: 1111} ἵν

Ἰδοῦ

(ἿΡ Τ. ἘΠ Ν ΕΠ ΡΤ πππ πῆ" ".......“ϑῷ)τὔὐὔἱὐὸῶ νος ΛΈΓ ἢ, γι ΟΥῤγυ νγ ὑὰἠρΊ. ογο τγὺγυ Ἔν. ογδχ: ὍΝ ν ἫΝ 2 Ἀν. οὐϊσοϊυσίσοῖο ΟἿΘ 19 ΟῚ ΘΟ ΘΟ Ὁ), Ο] τ) 5 [2 ΟΥ̓ ΟΥ ΟΥ̓ ΠΥ ΟΥ̓ ΓΟ ΟΥ ΟΥ̓ ΟΥ̓ ΟΥ ρος ΟςΟΘ “ἢ αὐ οδὸ ἐὐὸ ὁδὸ δ δ δνν τὰ ν Ἂν ἐὐὐλο οὐὐδο ον ἂΣ οὐδ οὐδ οδδο

Γ1ΡΕΡ Ῥγίπχις ΜΟΙ 5, μ)ηὲ Οεποῇς,

Πα ἀξ δι ι Αι

ἔγεαὶὶ [0 ἐοείερ μ ΓΝ αἰούπε αἱ [οἷπμδα ΡΙ

ΓΑ ΡαπΙριΟ. ρολνι Ποῖῖς ταν ΑΗ.

1 ΠΠΙΔ ΟἸΠΠῚ ΤΟΊ

ΠΙΙΟΓΠΠῚ ἀμ: Ι νο στος α]ῖχ ᾿ ἰη ἘΠΕῚ ΠΟ ΠΏΠῚ

ΤΟιγα; ΠΟ ΕἸ γς πιῇ ΕΝ ὅς} . ἘΠῚ Ϊ [:

ἘΠΠΙΑ.. οιᾶς 356] Ὅπε|- ΡΙΟθε- ἀδὲ ΠΤ ὙΠ ἂν ΟΠ πε] ς 11] ἤρενίος ἯΕ νιάταμς Β ΤΟΙ

ΤῊ ὥς ον [Εν

οἶα

Γι 51"

τς ὡς ππιρίοῖο : Ω δ ΠῚ Π|ὰ- 18. ὃς νΌΪΌΟΙ ἴὸς αροῖς απῖῸ 1Π| τΟγγι

φαξαδειξ οἷς ἴδοις, αἰσοικίο ; ππτὴν ΤΟΙ οὔγαλσ1Ο χη ἴῃ [ἢ ΠΟΤΠΟΙΣ Πολῖο, ἂς ΘΕ ΟΙ ᾿ς ΑΒ Ψ ΠΕ; ἃς ρίἕτις [γε ἑπζιδαδας δὶ ΠΕχ- ἔξιοι ἀΠΠΑΓΏΠΉ, Τιητι αν ευς, οἤρ πκπ : ὃχ ἔτ Ἰκ. {π|. Ὑπαϊζηὰς Γσα: ᾿ς πὶ μδιις εἢΠδ ὈΟΠΑΠΊ,

3). δὶς νοἤλογα ι ὡς Πῖτ πηλπὰ ι ἀεὶ Π1}1Π-

αὶ 34. Γιοϊπας ἠϊκὶς ἤεὰς, ΡιΟ συ τας ἔδυ ἃ-

ΠῚ ' ἸΦΠΟΠΕ ΠῚ ἔξ} τ Τλψιις {ΠΕῸῚ παι Ἔγαβῳ Π! ΠῚ ΠῚ Δ ΙΠίρδΟδς Π ἜΡΕΟΤΟῬ μος ι ὡς-ὄ δι ΓΕ Ἔα Θὲ τ ΠρθῚ ις "ἃ, ὈΕΠΙᾶϑι Ὡς τορι διηᾶς σζιος μὰς : ὼς ὐλιςό ΠΊαας εις νοσανὶξ ἰδ, τοποῦγας ἢΐε ἼΣΤΕ

νεὼ ναζαν ΠΟΙ ΠῚ: . ΕΟ ὉΠΙΠ᾿ 168 δ6! τι τ ΤΕΥΓΕΙΣ ἢν {πῸ.

ἐν ἈΠΕ «ἰΠ6] ΠΕΠ11]. ἄω ας, ἃς ροζιῖος , ΤΠ εῖἶς εἶχ αὶ Ὠξιις, εἴ ΟΧΡΑ ΠῚ 111-} απ ΓΕρτ ΓΟγγαΣ ΠῚ Γρρεῖες (μας : δι νιαϊς

ΩΣ Ἀ0} ι τ τ {{Π ἱπσΏ ης μἰῖοσ Δσμὰς {1}; ἅφ. σας 1 ΕΠ ΒΟ ΠΏ ΠῚ,

τς ΑΙΓΟῚ αἴ,

ἧς νὸ ΟἿ. ὡς

᾿ΌΠἶοΣ εἰἴχις Όςυς, [αοίατηθις ΒΟΙΠ ΠΟΤῚ τὶ ἰπ ἸΔΟ ΠῚ Πὶ ΠΟ Παπι, Τσζυπήϊητι ΤῊ ἐμμκῖν- με Ποπὶ Π Α1}}ρ: Πἰ οἰ π ΠΘΠ τιν [ἢ ΡΙτος κὴ

Ἐρο ἰξ οὐσο ες ἢος ΧΡ; ΔηΠαπι : απο ἀήϊηοι μπὸὺν} 4 ἙΞ ἂἂἱ ἌΠΠΙΟΝ ν ΠΕ "ἢ Εἰ αὐ ἽΝ ἘΠΓῚ

εἱ ᾿Ν ΓῚ .ἡς ΓῚ ΤἈΒΡΣ : 1] ΕἸ ἔπ|ςῸ ἢν 4 πὶ ΠΔ ἘΣ] αι; Πρ ἽῚ γΌΝΙ {.--| [τ|ς ᾿ ὃς "ΠῚ νοϊμςτος νι ΓΗ ἄπ] Ραζαθες, ΠῚ Π ὙΠ ΜΠ ΟΓΑ Ἐχραπῇ ; ἃς τ [ἢ Ε{1Π| ΟΣ ἔα] ὑρμεεν ἀΓΟ 116 ΟἸπἷἃ ΚΟ ΡΟ] τὸς ἂν Β ἈΡΆΠ ΤΙ αι Ππ| πῶς εις ψΟῦαΎ Γ.- ΓΕΔ Π ] νι {ἢ] ὩΕῚ ΓΟΓΓΑΙΤΊ, : ἱμητὶ " :

ποι} νοϊ με ὰ, ὥς Πξ πλιὰ (δι ἴς- , πάσης ςγεᾶνη Π ει ποιπίπρπὶ αἱ ἔπηα-

σπΟΠη Π 1 κι: ᾿ ἀππι 91] ἘΠ}. ΠΡ Ι͂ΜΙ, ΓΙ γδλ- [Πα [1 σιτη : ὨᾺ [ἘΠῚ ὃς [06] πα πὶ ΟΥΘΑΥ δος;

μ]Ὼν ὅς, 2, 1 οιπαῖς Βοη θά χις εἰς ἴγοις: ἃς ἠἰχι ΕἸΣ Γγδι5. ἔρθει ἄζατο, ἃς ἐΠπ είν; Ἂς πΠηρ εῖς

ΚΟΠΙ͂Ι͵ 93. ῬΟῆεα αἰκὶς ΓἸσις, σοπθμχηι ΔΩ}

ἤμ τὰ Πού ταἶο [Ὡ|}}}. 1Π| ᾿ΟΟΙΜΠΠῚ 11] ςοπίρισας ἤξ αν δὰ : ὅς μὲ μπᾶ.

Ρ ᾿Ὁ, ἀρὰς ἐδ ἀπ ῦπὶ τοῦανψις δας ΤΟΣΓΆΠ}. ΟΡ ΠῚ, ἘΑΠΊΠΙΟ [ἰΠτατ ἩΡ1Π ΓῚ ΕΛ ᾿ς ΤΠ] ΓΙ: (ΟἹ ἐπ κ᾽ ΠΝ ΠΕ ΨΟΓΑΨΙΓΙ ΠΠ1τε 5 ΤΊΔΤΙς.

ἜΔΕΙΝ ᾿ ὡᾳφ ΜΙ] ΠΟ ΣΡΗΣ εἰ : ΠΣ 1 11]. ΒΟΠΙας ΓΟΡ ἔΠΙ ἼΤΩ “ξ ἴαροῦ ΓΟΥΕΧΠΊ, ἢς ἐτοτὰπὶ. αἰϊχῖς ἴγεὰς, Μεγθείζας ἔρτγὰ 20, ΤΕ ΕΣΟΑ αἰκις 1γεμ 5. σοζδ. ἤδη ΤᾺ ις σγδυϊας, ἰνοτθαϑ [ΕἸ ΠΟΙ {81} 1 1.1. ἴ] ἐΠΌΠ, τν οτὸ δε] μ - ἔι ΒΞ ΟἿ] Ἰςὶ ετδλς ἰπΊ ΤΟ!) [ΔΠτὸς Ἴξλεπ. 35 {πρ]Ὲ πιδεῖξεν ἧς ξάσπτος ἔγμέϊμηι ἴῃ δῷ ἘΣ ἤας ; .3 μὴ ἤππτα 185. {11 1) (ἀρετῆς! 6 τρῖϊις ἴζιταῖ Σ οχηπόξηπδ ἀγρὸν

ἙΘῈΣ Ταμμη {1 ἰσμηςπ ρον τΟΥΤΑΙ ἋΣ ἃς [αἷν Γοτν ἱπΠ ΠΏ ΒΩ: (τυ ζῖμι ; ἀγδότγους, ἐπ ΠΊΟΠΙΔΝ

τ. ᾿ δ᾿ 5 ἱκὲ ἴω {{" “" Πὰς ΕἸ ᾿ πὰ ἴω ᾿ » Β - - μὴ κ᾿ Ϊ .-Ω Π| Ι ὡδ ᾿π ᾿ 1 ΟΓ ] ' ΠΡ

1.5 ἈΕῚ, Ἷ Ι ΧΙ Ι ΓΟΓΙῚ εἰ δεῖς ίς τι ππξος ἐν Π ἢ; ἐδῳ ἀῶ ΤῊΣ (μιπιξηζαητος Τππιοῇ ἴῃ ἴρςζίος ἤλας, ὡς ἀγδογος] Ὡς ΤΟΙ ΟΝ ι ΣΕ ἐξῇ Ἔσο ἬΝ ξαξητος Γι ιξμη., ἴῃ Πα δις [ςτοῃ “ἸῈΞ Τπιδις νο στ δας ςσο]!, ΟῚ Βα ΘΙ ΓΟΡΕΔΠΣ-

ΟἹ [

᾿π ηροίος μᾶς : ὃς νίαν Ὦδιις. ΚΈΦΉΙΠΙ. εἰν ἐδ (ρος τετγαπι, ἴῃ ΦΕ θιὶς εἰ ἀπίπλα γι νην γπτοςς 1 ςΠε Βο-] ἣν ἰϊ οταπες ποτδὰς νίτῖθος χὰ ςοηγδάθι ΠΌΤ ς

δὲ: ς [Ὁ ἔπει Ἂ» ὭΠ ΠΕΙΗ δ ΠῚ} ἊΝ [αἱ 1, ᾿Ξ

᾿ἧ. Πὺἢ ἰχίς ᾿Βεὺς, ΠΝ Ταπὶ Ἰπίροχὴς 1)δὰς ἀμ! ας ἔςζοταῦ,

᾿ ε "- ἘπρΆΠΙῸ ΓΟΒΠ], “ΠῚ πε Π ἐς: Πλ πατία ἰη Οὡςς ἀπΓΕῈ 1 ΒΟΜΠΠῚ ἐγ να ]ἶς : ἧς μὲ νεῖπε- τ "ἢ ΠΕῚῚ ΓΙ ἘΠ μὰ ᾿βεμξε ᾿ ΤΡ μι. ΠΊΕ ΧΕΙ,

ΓΕ ἀτεῖῃ ὡς ποξζεπι: ων ἤμς [πη ΤΡ] γεῖπι ΤΑΣ ΘΕΌΣΕΙΟΝ ξεν εκ αδΑ͂ ------ --ἡὕ..Ἔ.--»Ἅ τ Π} ὉΠ λΠ δι ς, τι ἀΠμμς ὧς χηηὶς,

ΓΦ ΑΙΡΕΤ ΤΠ ἰᾳ. δίπται ΜΕ ἴη ᾿ππλ Παν Τα 11: ΧΡΑμῸ ζεῖ! ᾿ΠΙδῚ ΓΕΡΕΠΗΗΣ τΟῊ [ΟΥ Εἰ Ομ μρίνι 1 {}[π Δ ΑἰΤογο εἰμ Ἰμς δι. ἔρον το μηι: τ ἘΜ] βρη ἴῃ, ἼἼΤΤΙ (2. } ΡεΙε ΕΗ “πὲ ΓΟ] ὃς τεῖτα, ΟἸΠπα 0 1} 11} Αγ] ΦΧ ΡΟΝ ΠῚ ΏΤ1ΤΊ. δρ νυ: ; ᾿ 1: ἀοΓ αὐ 3] (Π|ς!} ΜΙ Οὕμμι ΠΕ ΠῚ ΤῊ οτίοο Ππξὲ Γῦδας εἷς [ἐρε:- ΜΥ͂Σ ἔυγάπη πούξ 5. πιὸ πι 8 συσί [ςδιλξ: ΠΙ ΟΨΙΓ ᾿ΡΊο ἅς

: ὡς {ΟΠ Πα Π1Π| ἰπ ὥς ἢ] τ πέσενοις ὃς οἵππος

γεἶας, Πποτδας

ΠπΊα {ΠΠ 6} Γορεῇ,

ΟΠ ΠΕ 1 1Ππ-

1ἤ, Ερς- "ἰ δὶ ΠῚ ΓΡῚ 1: {|| ΕἼ ΤΊΛΙΠΑ : [ΠῚ ΔΓΕ ΠΊλς δεῖ ; δὰ ᾿ππ Ἰᾶτδ πήμς αἱ

ΤΏΙ {1 Ὶ||ς,

(ἘΠΕΠ δ ΙΏΠΙ ΠΟΓΕ { : Πυρα ἔέςεγαζ. ἐπ ΟΠ οζαν! δὰ Πρυς 5 πὶ σχραηίο ςο.} 1. Εἰ ΒΗ ΕΥ̓ ΧῚ θα οἱ ἱεράπιο, ὅς 1ὰπ- 1 ἈΠ γοητι :Π| 11 ΠῚ Τὰ] ῬΘ ΓΟΓΓΑΙΤΙ. Γἐἢἢ ΟΑΨῚ 15 ΕἸ " απὶ τ σα! ὙΠ

18, τ ἈΠΡΊ πε }πν ΠῚ ἘΚ οπείη βεδιεη δ ΠῚ ΠῚ ἘΠῚν .ῃ] 5 "

Εἴ ἃς ΠΩ, ἄν δή} ΟΠῚΠῚ ΟρΌΓΟ Α τ πο σθανύζαι ᾿ξις ἢ.- Δ ἤπης ὧδ} 101} το.

νιάιῦσις 1γεὰς [ες ἘΥΘΠΟΝ 4.ὄ [0 ΤΆ} ἤπιις ΒΕΠΕΓΔΈΟΤΟΣ ΠΡ] ὧς ἴοΥτῖς, ᾿ Γ, ἅς ἔπ νοῦ ΠῚ ΣΙ ΔΗ ΠΊΠ ΠῚ] πμδῦν ᾿ συαπῇὸ υύτα {11} : ΠΙᾺ ὐϊς ͵1εονὰ 1615 Ὁ» ΓΟΟΙΕ τεύγατη ὃς ςὐ"Π . ΠΟ δᾺ {] 11] ΤΌ εις, ΠΤ ἰὸὲ ῃγοσὶνς ΠΕΠ- 5. ἘῈ ᾿ 16 ΠῚ Γμὺπ Δ0ΤΙ ΠΝ ΠΩΠΠΉ ὧν δηθὰ ΤΟΒΕΠ ἀπί πα! "Δ. τὰκ ψοΪαῦτος νο]}.π- [{{|Π|ὸὶ [ατατως ἐπ τοῖτα, . οπιιύπιημς. ποι :Πὶ ἴῶ πῃ τὰ ΓΟΥΤΑΠῚ. .γ. ἴω ,

ΕγΠείς ἢ] γάξενς ΟΥ̓ ΠΔΠΙΣ ἈΏΓΙ, π ΠΩΠΙ ἈΠ ΜΠΠἴῸῖ οτσί ταν: ἀν ΜΠ. ΠΟῚ ἰπλ Π| τ Τόν [λοις Ἰανιηι {ΠΤ ἘΟΥΓΙΠῚ, ἰδὲ παν ποπιὸ [αὐ οἱ τοϊεμπι ΓΟΓΓΔ1Π,

Α ὁ. ΔΙΙ

" Οὐ Ομ ΤῊ. Δι, δὲ ὑγοαν Ιλ δε τστος ΠΙΑΚΙ Ποῖ : ὃς βηϊ

ΡΥ, 2.

ΒΝ. ἀὐὐδδπδδδδδδυδδοδδδοδδοιι

;--ντν ας

π΄ μϑσδον. α τς ἀν - ΓΝ . ΝΕ τς "ἢ Ι

5 τῇς ἐπ. - δ « ἜΣ" “ὦ..οὕ.ἝὕὙὕὔτὶτ τ ντ' πρΠ΄πτοπ-τ- τὰ... α

ον ΘῈ ΕΝ ΕΘΤΕ ἔππαι

ὅ. Αὐτ νᾶμοῦ δἰςσπύσηβ τύγγα: ΠῸΪ στ" 2, Ταηι Εἰ κῚΣ ΤΠ] εν { Γρόπεὶ {Π|. ἧς ἐστ Θαγοῖ ὑπ εσίαπη {προ ΗΟ ΕΓῚ τευγα, κὶ ἀεμι ἀὐδόπιπὶ μυ]ις Ποττὶ οοιχιδύσηγως : σ. ΕἸηχιῖ νετο Ἰεῆονα Τγει}5 ποπιίπεπι εὐ 2. Ατ ὧε ἔγυξει ἀιδοτὶς ἱπίως. αι εἰ ἷς ῬΌΪνοτΣ τοις, {ΟΠ ανίταισε ἐπ πατοὶς ἔρίης ᾿πογέο μος, ΟἸχῚς τας, πὸ ςοχησι τὶς ἐχ ἰῆο, ᾿ 8} χη ψι : πὸ λέξπις ποπιο ἀπίπια γὶ- πσαὰς ἀττίπρυξις δΠ|: Πὸ ΠΙΟΓΙΔΙΠΊΙΗΙ, ψΕΠτ. 4. Ὠιχὶς ΨειῸ {ἘΓΡῈΠΕ Π1ς τλυ διὶ, πρὶ ττὶ" 8. Οὐπάψεγα δύ τεῖτὶ Π|χπῈ5 Πεῆονα Γγεις [ασυς πιο ΠΙΪΠὶ : Ἠογέπτι ἢ: Ησάσπε ἃν Οὐίοπὲε : πθδὶ το! οςα-Ϊ ς. Νονξ εἰ πὶ δος, αὐτὸ οἶδ ςοπιοάεσί εἶς νοι Ποτη ᾿ἰΐτι σε ἤπχέγας ΟΧΚ Πρ. ἀρεγετος [6 ζωὸς νετος, ὥς νὸς ἴο- Ὁ. Ἐετετάται 5. σψα Γλεὰς υἱὐ σεγηιίπαεῖ τὲ ἤρμε δος, [εἰ επῖσος Βοπὶ ἃς πιλὶϊ. τοῖτὰ 1 συανις ἀτθον Οἰεπι γα Βες δ δ- 6. υυπὶ εἴρὸ νι ἀογετως σημ τὶ ΒΟΠΌΠΙ Γρεέμιη:; ὅς Βοπα δά εἴδαπι: αἴδος υοαις͵ Εἰς ἔπι ς ματα ἀεδοσίβ {15 ἴῃ ΙΒ. ἃς στὰ" ΩΣ ΗΔ ΕΟ 10. ὅξαιθον ζοἰεπείας δοπὶ ὅς) ΕΠ τιδπὶ οἰ 1Π|τπ|| ος} 5... ἃς ἀεπύσσαδ επί Δ] 1. [οἿἙ διδοσὶς δέξαι δὰ παδοάαπι ἴπτει};- το. ΕἸανίμᾳ δυτοτι γος εαϊξ εκ Ἡσεπα δὰ ΖΈΠΙΙΑΠῚ; δύσει ας Γγαέμι δῆς ἐς ςοτασά!ξ: ᾿ε σαπύσπι ἢσπὸ ποῦ: ὃζ ἀεἰπας {εἰὉ ἀϊ- [οτἰασιαμο αἰρεἰϊς εορεεαέρμίεη νῖχο ἴα {δι Π|, αἱ ἔστε ΓΕ 1Ππ ΠΌΛΙΟΣ ΠΔ Πα, ᾿ ΤΙ ΠΟΠΊΘΩΙΓ, τι. ᾿γῖπιΐ ποπηοπ εἰ ΡΙΣΉΘη : Ἀἰς εἶδ, σαὶ χ. Τῆς ἀροπιεσαῃε ὁουὶὶ ἈΠ ΒΟΓΌΤΙ, 1}|τ τοταᾶπι τορίοιισπι ΟΠλν Π5Ὶ εὐ} αυσύπι. ᾿πονοτάπεηας παήου οΠῸ - ἐς ςοππιῆρ ἔσο! τ. Ἐπ λυσατῃ ΠΠ|8Ὸ τεριοπὶς ὑγσῆδης ε δὲν. Ηςυϊπεὶς ἔδοεγμην ΠῚ μδ] σας}. ἄειτι εἐΐ ΒαοΙ μι, ὥς ᾿λΡ15 Βα ΘΠΌΠΥΧ. 8. ᾿λεῖπες δὐϊνετις νΌςεγη Τοπον Γγεὶ 1}, ΝΝοπιεη νεσὸ ἤαν!ὶ ἐεςαπηι εἰ Ομ πη « [{ξαπξθιη τοῦ ποιτιπὶ ἰπΐππι αὐ ψεπίυτα ἐπ δι

πἰς εἰδν 461 ἅΠαῖτ τοῦαπὶ γορίοπειπ (αΗΪ, [ αἷς» χυᾶτα ἀθίςο γνῆϊς [6 Αάληη, ἃς ὑχοσ εἰς 14. ἘΠΟΠΊΘΠ τοστι! ἥμνἼ, ΟΠ ἀηεῖςεὶ, εἰς [εἰς εν Γλεἷ,, ἰπτες ἀσϑοτες ΠΠῚῸΞ Βοτεὶ. 4. αὶ ἰλοῖταν δα Οὐ δπτο]Α ἤυυίαπι γοσρὺρ: 9. Μιοίατηαν!ς λάτοττι Πεῆονδ ξεως Δἀξ»

ἥμιν ιι5 λαιτόπι αμάτειμ εἰς ἙωρΉζατος, πη : ὅς αἰκὶς εἰ, ὡδὶ ες 15. Ἀξειριδῆς ἐταμ Ἰεονα Τλδιϑ Βοπι-} το, Ομΐ αἰχίξ, νοςζοπὶ τιιδπὶ δὰ δ εδαπ ἱπ ἐπι, ΠΟΙ οζαν! τρίπαπὶ ἴα ποσῖο Ἠράδηϊς, αὐ μος ποττο : οκτίπιμὶ ΓΉ τ οὐ αυοῦ πιυάως ζοἰοεπύμηι εαχα ὅς δὴ τς Πού οηάαπι δαπι. μη, δὲ αἰ τοπαὶ της. τ. τπτεταπχίταιις [εονὰα Γγεὰς Ποπιηΐ αἰ.) κι. Ὠἰκὶς νεγὸ ἤεμΓ. ααϊβ ἱπάϊςαγίς εἰδῖ οειιίο : ἃς ἐσπιξξα ααΐάσπι οπιηὶς ἀτδοτὶς μὰ- [παάμπὶ οἵδε τὸ δὴ ἐδ ἔτισε Πὰς ἀτδοτίς, ἐφ ἴμῳ ποιτὶ ἰδοτὰ σοπιδάες : σα ἱπεσγα χογάι Ἰδὲ. πε ςοπχειίλς ἐὰ εξ, 1. ὃς ἔπιῤει νοτὸ αὐδοῖς ΓΙ σπτσε Βοπὶ ᾿Γοπιεάεεὶς ὅς πιλι!. (66 [Ὁ η6 ςοπησῆςς : .1Π| αῦὸ ἀϊο] 12, Οὐἱ αἰχίς Δόλτῃ : τη δι 1Π2., οὐαὶ ςοπιεύθγια ὅς οὐ. τίσις τηοσίταχις ὃς, βοίμιῆι πιδουυνι. ἱρῶ εἰεαϊε πὴ} ἐς μέζω ἢ» 18. ὨΙΧχοταῦ ἀὐξοπι Πεπονὰ Γλσὰς, ποπ εἶ ἤππς ἀτθουβ. ὃς φοσαοαὶ, δου οδ πουηποιη ΤΟΙ ; ἔχεΐατι Εἰ αι" 1. Τὰπὶ ΟἸχὶς ᾿επονὰ [608 τη] τὶ. αἱ πΙΠ1|π| ςΟΙΠΠΊΟ 0} [μῆ, πος εἰ ἡμρα ἔξει ΠΙ|ΙῈ ΕἸΣ Ζυ δ, τωι ον, ἴει- τῷ. Ναπι ἥἷιίηγι ἔοσγπιαν ες ελονὰ ἴδ: Ῥεπς τς Τεσυχὶττιδ, ὅς ςομ δά], τοῦτα Οπιπδς δεῆιᾶς ΠτΊ, ΟΙΏΠόξαιε νΟΪ 1} 14. Οὐ ΤΟΡτΕΓ αὐ Ἰεῆονα ΠΤ εὰς (γροπο στὲς ((6]1]. ὃς λα ἠχί Πεε ΑΠαιπιον. αὐ ν μὶς- [τὶ {Π| . τὰπι ἔδοοσίὶς {ὦν τολὶς ἀϊέξιι5 εῆὸ ΡΓΖΣ το, 01] νΟτᾶτοῦ πηρσμας. (ετεπίγη χασοι}- Οτπηὶ Ἰυπηδηπῖο, ὧς ἈΓΩΣ ὉΠΊΗΠΙ ΒΕ ΙΑ ἀξτὶ: [μ» ποπηης νοζανις ηἴλς Αὐαπὶ ἀπιπιλητοπὶ μὲν νεπἴτεπι ἵππὶ ἰτο) ὅς ρυΐνονεπι ςοηγεά- ἡμαπηαιο ς ἰ( ποπιεπ εἴας εἰ.) τὸ ομηπίδὰν ἀἴσδιυις γίγας τι.

το. ΨῬούλνηςότημε Αὐλπ ποπέπ δὶς δ) τς, Τιτογεα 1ΠΠΠπΠ|1ΟΙεἸάτππὶ ΟΠ ἱπτὸν τὸ δὲ ὦεηι ΘυΆΓΆ δος, ἄς νοϊασγσιι φαΐ, Οὐμποπι- πιίοτοπι μᾶπο. ππητόγαις ἰπῖες ἔσιπδη αις δεΠίαιτι ἀστὶ Σ πο αάεγας Αἀλπιο ϑυχὶ- [τυ πὶ ὃς [ἘΠΊει ΠΌΠΌΣ: πος οητετεξ ἰδὲ τᾶς ἔπι ΓΟ ΠΊ ΠΟ Γ1Π|, ἱΡυζ, τὰ διιζόπι ςοπζεγος 1 ΠἈΪΔΊΕΙ1ΠΊ.

Ἅ1, Οὐλρτορτοτ ἱπ εςῖς Ἰεονα Τγεῖῖς ἴρο- τό, Μαυϊὶετὶ ἀἰκίς., αἰὐπιούιπι σου τί ρ!ῖςο ταπι ἈΠ πῇ τη Αὐἰλτήμπι, ἄμ οἰνζουτν τ: ὅς ἀο!οῖξίη τυῦπι.) τοι λπὶ ςοποδρεῖς τα], ἰπ ἀο- σε απιρτὰ ἀμὰ ας ζΟΠ δ ο]ιι5.. ἱπεας ςατινέσα []οτϑ ραγίες Πἰδεέτος; σα Ππ| γα νίσιαπι τΌ11ΠῈ ῬτῸὸ 14. ᾿ἀρρετίτας ταμς εἴῖο. ἃς ἰρ{8 μγρέξίτο τίδί. ι

12. ἘχΠτιροϊαυς [πον σις ἐκ τολ ἢ-ἰ τ. Αὐλπὶο νοτὺ αἸπιξ. απ δ ν]ΠΙ ἴλ.. αθληὶ ἐπππιρίετας οἷα Αὐλπιο.. πιλ] οτοπι ἐντὶ ὈΧΟΓΙ 5 τι, ἃς ςκοπιεήϊῆι ἐς παξῖα ἀτθο- εἀπίηϊια λα ἥϊγκις χῇ Αὐἰλπηθμη. τὶς ΠΠππς σὺ ἱπτςγ χειδηὶ τἰδὶ. Πἰςεπαο, πΦ

1. Τα Οἰχὶς Αὐἰμπὶ: πα εἰδρημηι νἱ ἃ} ζοπιοῖίας ΟἸ ΠΠῸ : πιαίοι 0 τεῖτα γγόρτεσς αεἷοιΣ Ν κ Οὐδ 1: ΠῚ618. Ἂς ξᾷτῷῳ δχ στη τος Γ{1Π| {Ὁ γδ ζςοπισήϊτο ΒΓΟΥ ΘΙ ΠῚ εἰμ Τα : ππῆς νοσλδίτων νίχα, τὸ αιδα μας δα] οπῃπίθιεις ἀϊεδιις νἱξαν τυ. νιγο ἀεϊιτα ἘΠ, 18. Ἑλσυς ἔρίπλτη ἃς ζατπυπι ὑγοίδιτο εἰς

44. Χἀςείγοο τε! ζωπας ΕΠ νἱγ Ὀλιτοπὶ ἤμασι δὲ, τὰ νοτὸ ςοιπιρἀϊτο πογδϑι ΑΘΤΊ. ἂν ἶι ἔγόσ πὰ Πῇ : ὅς ΕΤῚ τ ν νι ἘΜΌΤΙ ἴμῃ,] Ιῃ. Γ ΠπιΔ]͵Ο τὸ ΓῊΪ ΤΟΙΣ εἶἰδο, (8.» αι ΠΓΠῚῚ “1 ΑΙ ΠΙΕΠῚ ΕΔ Π|. : πεῖ γένονζατι 5 ἰΠ Πυιτητῇ., οὐπὶχ δὰ ἀδίπι-

ς. Ἐππ| ἀθξαιτι 1 ἀπιδῶ πα]. Αὐμτι δε. ὰς ἔμετσιὶς : πάπα ρυΐνς 65. ἃς ἰπ ρα νόσοω σδ' ἩΧΟΥ ΟΜ ἂς ποῖ αὐ ο ΘΉΠΠΣ. ΨΌΣΤΟΥΙς,

: Ξοῖε Ἀπ δ κ λεα Ὡνπμκάς τες πετϑς Ἀπ δ τσ, με πεουσος τῷ, ΨοολνΙ αὐξδῖπ Αἰίὰπι πομῆεη χοῦ

᾿ τ' Ξ ᾿ Ι : πουρδβ χρῆμ μὴν ἔς Ομαννάπι: οὐ οι ἱρὰ πιλῖοσ Πὲ οὐμμαὶσ

84}}: Ῥομτι ᾿ δ ἤΤΟ ΜΠ ΥΕΡΩΥΖΕΙΘΗΙ τὰ ῥέπον ψινς τ .Πι,

μι - Ι ΘΗ ΗΠ ΕΥΙ͂Σ. Ι ὙΠ Βεζίτηις Ἰεπονὰ λοις Αἰλτπο δε ιχο» ς Ἐττιοης Διτοπὶ γᾶς αἤππις, ΠΉ ΗΟ αυλνὶφ [τἱ οἷς ταυπΐοας με ἰτιᾶς, αιιΐθυς να ἤΠινὶ ες, ΒΕΠῚ ἅσυὶ ΠσΠῆλι ἔσξοσας Ἱεπονα Ὦξευϑ : ἐπ, Ἐπ. ||} ]εμονὰ ἴδια. δος μοιπο ε-

116 κι ΓΒ] ΟΣΙ, δε πε δ χ ΠῸ δ11τπ|. ΠΕ ΜῈ ΠΟΤ ΠῚ Π͵ΟΒῚς : ζουποίτοεἶο [γῶπιιΠῇ ζοπιόίαις ἐκ ομιπὶ ἤιζῇμ ἀτρθοτυσι πώ] ὃς πιβίαπι ἐπμης ἱρίτως οὐ φεμδαωμ, τὰς ἐκιίδη- Ἐφ εἰδι:}

". ε “πέσ. ,(ὦὦ ἔμ

᾿-ἢὮἙ πα

αἶκιις γηλτηι {παισὶ Ἀζο ρίας οτίαπῃ ἐδ πιόξῃ ἄΙΘΟΣ ΙΝ τη, υἱ ςοπχοάαῖ νιέξατως ἰη ἐες τ. χ1. Ἐπιϊῆι τάσις ξὰπὶ εονα Γγεριις ἐχ δποῖῖο ἤδήεηις, δαὶ ςοἰεινίθτα τόγγᾶπῃ {ΠΠ8Π|. ΕΝ συλ ἀείμτηζης ἔιςτατ, Ξᾶ. Οὐ πιαις χρυ ἶες ΠΟΠΊΠΕΙΏ, {1|}|5 ΚΟ Δ Παῖς αὐτοτίοτο μουτὶ ἩἨεσεηὶς ΓΠεσγιι- 95.) ἤληυηάηηημο οἸ δα! {εἰς νΙθταπεῖς, αὐ οὐ.

12. ΛΙπΗΐε δυζεπὶ Πδὶ Σεοιηςς Ὡχῶγος ΜᾺ Σ ειοεῖς οσθδη ας Ἠδλ ,) ὃς ποπιδὰ ἱδςηηἦὰ» ΤΣΙΠ]Δ.

λος ῬΕ οῦτηας Ηλαδ γά ΒΑ το : Εἰς δι πω- τοῦ παδιταηζίαμτα ἴῃ τεηζοσης, ὅς ροςιιανίπ, λ:. ΝΝοιπέηῃ; ἔιαισὶς οἷὰς αι )γαθαὶ : εἰς βυἱξ ἄὐτον οὐπηι γα ἀπείπῃ ςἰτηλζὰ ὃς ΟΥΓΡΆΠΟΠ, 33, ὙΠ νεῖὸ ἱρῷ αἸΠΟΠῸδ Πέρογιτ Τῆμ- 54] - λίίπυπι. 6} συ εἶϊνις Οπηπδγη ἔλθυι πὶ ἜΑΣΙ ὃς ζευχατ ἰοζογέιηας Τμωδα]-

του μη άμν ΨΙΔΠῚ.. ὥπις Τ γεύαὶ δὰ δΓΘΟΓΟΠῚ Ψς,

ΚΚΔΜΠΙ, ἸΝΔΠἈΠΊΔΠΙ, 32, ΤῊΠΙ οὐ τς Τστπος {Ὡϊς ἀχογίδης, Ηε- ὧὰ ἃς Τ ΠΑ αὐνάΐτε νος: ΠῚ Πιξάπι., κότες 1.6. προ ἀισίδιις βεχςίρίτε {διτποπδῆι ΠΕΊΣΩ : ΠΑ ψιγατα ἰπτοτέεζετο δὰ νῃϊπὰς Σιδίστι, δξιᾶπι ἀη]ς ςσηξοπὶ λα τυ γΣ ζοτη ΠΊΒΕΠΙ, 24. (ώγῃ Γερίαμιο ἤς Πα ζαη άπ; ΚΚα] μη, πτιημς (όπιες ἐερευλσίες ρ [65 Σάλιξο,

354. (Ορπονὶξς ἐξοπ ἀσημὸ Αὐὐλῃ, ὈΧΟΣΈΙΗ [ιᾷιτι, απ ροροιῖς ΠΠΠπ1π|, ἧς γοςανίς πΠοηιση ΕἸᾺ5 ὡς ΠοιτΌτοΣ πῃ σορο δ πὶ σις, ἐμ" {{μ|8 (στη! δταγυχῃ ρσὸ Ἡςθοὶο 7 ΠΌΪΏΠι ἰρίωπι ᾿ητοτίδοιΣ ἘΆΝ,

6. δοή ὃς 1»ῇ Ξιπειῃο ΘεΠΩας (ἢ ΑἸΐως, ]Ὸ5. Πποῃηση νΟζαντ ἘποΙοϊγπι : ἕῃης ςα;- ΠΥ ΩΣ ΟἿ ἑην τσὶ Πρ τΏ Π Ἰερπανα,

ΟΑΡΌΟΤν ΑΥΤπδὶ ἀπὲξ ἰκοΐομ, ἘΜΟΓΙ ἐμ ας ἐπ Αἰ[ὑφΉ]ο.

110: ἰϊθας οἶδ σοπεσας ΗΠ Αὐδιηΐ : απο ΠΩΙς σαν Γῦξας Ποπιδιςτη.) δὰ Πιημτιαι- ΠΌΓῚ Ππλπη ἴδ οὶς ρέῃ. 2, ᾿νίλτοτῃ. ἃς ἐοειηίηλτῃ ςτρανὶν δος: ας δ6- ΠΕΟΙΧΙΣ εἶθ. νΟςΑν τα} ΠΟΙΏΘΩ ΘΟΠΙῚ ποπΐ- ΠΕΠ ΠΟ αἰ ςγρᾶτὶ τη, 3. Αὐλη δυτοιη τ χογαῖ ΤΣ σΊ ΠΑ ἃς σεπειιπὶ ἍΠΠ0 5. Παππ σόπμ ἤἰ ἀα Πρ τα ηεπὶ : [πλπι, δ ἱπηασίποπι Πίλτη, νῸ Κα τα. 16 ΠΟΙΠΕΠ 9. ΟἸιαπιοδτςῃ αἰχὶς 7 ΠΟΥ Κα ϊποὸ . ὈδΠΠ ΠΠΠθ. ετμιτη, εἰξ Ἡεὺς] ἔταττον ταως Ὁ] εἰἰχίς, ΠΟῚ ΠΟΥ) 4η} 4, Ἐπογάπεσωξ εἶϊος Αἄὐδη. μοΠαιδπι σε" ΠΟ ῸςΣ ἘρῸ {πρ; ἔταιτῖβ τηςὶ ΠΩΣ δοιεζίιτη. . οὐπ πσεηεόχαπη ἀππογθχη: ΤΟ, Ὀἰκιῖ νΟσο ἔεωι αἰδι5 σοηιὶς ἤ]105 ὃς Η]Πᾶς, Ξε [ἈΠ ππῚ ἔδει 4, δὶς ἕμογωης οἴὔπος ε{{ 85 Αὐλπιϊ, συΐδιι9 2 ἸαπΔ ΤΙ, ἱνίχῖς,, ποησϑητοσιπι τ ΡΊ ΠΑ Δηποῖώτα, ἃς ἅτ, ἰνης ἰταηιιο τὶ Πηλ οἠ ξως ἐΠο : οχ[ωἱ ΠΟΙΌΣ ΠΩ 80 ΠΙΆ ΤΟστΑ,, ἡμδ5 ἀμσγιΐς ος Πιὰηὶ αἱ αχοΐ., Ὁ. δο στ δυΐοπὶ νἰχόσας σοπῖΌ αἰιϊπαιιὰ ἘΠΟΠΘΌΤΑ ἀπραΐπαῖη ἔταττὶς τοὶ ΤΠ τι, [ἀπποΣ, αὐτὶ σοπθὶ Εποίς ΠΏ ,Ώ, ἀ2, πὶ ΠΣ ΤΏΙΤΙ ἰδ τη ΠΟΙ δες ΠΝ ΤῈ Ω, Ἅγιπῖς νοτῷ ΦΌΒΟΝ - ΡοπΠηύδτη φΌΠΟΙ Ξιῖο δὐεῖς νίπι [λη) ΠΩΣ

ΒΕΥῈ 805. ὡς ἱπέςπαι [Πποίμιιπι, οὐδίπσοπτῖς ἰδρτεπὶ ἀπηὶο: Σ πὶ ὡοιτατ: Οπίδιις δ τ

ΟΑΡΌΤ ἵν.

Δ’ κευϊεκ: Κα μὶ ἔθ᾽ Ἠεῤεἰΐ, αὐτου ΠΡ ΤΣ ἤϊε, ΕΥ̓ Σενάθ. ΤΥ Υοθὺ» ἍΠ15, ΡΥ αΡαεῖο [αμέϊουε,

ΤῸΣ τὶς Αὐληὶ ρδπονὶς μδτυ ΠῚ ὨχΌΣΟΙΙ

[ΠΔΠῚ Σ μας υδὶ ςοηζξριξ ἃς μδρεχὶς Ἰζ4}1- ἔ}Π|» Οἰχ τ, ἀςημπνὶ ψιπιιη 3 ἸΈΠοΥ,,

3. Ῥοῆεὶ ΡΕΓΒΟΩΣ Ῥάγοῦο.. ῥέβενϊε, ἔγαττθηι

ἀρηε5. ΜΙ δε] πὶ: πυταυς Ηςθε] ῬδοΣ στο-

3. ἕω δυτεπὶ ΡΟ ἀἰος Ἰηθϊτος, ααμπὶ οἱ- ΕΠ απ ἐδ ει ἔοστα: Τπιμῖὰ5 [εν :

4. Ετἰρίς ᾿ασαμῶς ΠΕΒΕΙ οδτω τ ἐς Ὀνίπιο- ὩρΠμς σρεσὶς [μἱ ἃς ὡς ἀΐρς ΒΟΓΙΠὰ ς σείμε.]} κίταδ Πα ονα αἱ ΗΒ οΙΠΙ ὃς διὰ πλλπις οἷως,

“. Δα Καϊπι νοσὸ δ δή ΓΩΙΠῚῈ5 ἶς ΠΟ]: ΣΟΙΡΟΧΙΌ : ΠΟΑρΡΓΟΡτοΣ αοςοη οἷ 4 Κα ηὶ νας, ἃς ςοςὶς νυϊτως ς ας.

ὅ, Ταυηι αἰχις ΠΟ ονγὰ Ἰζαπο. εἰ ἐπα τυδ ὃς ὥθλτο ςοςϊαϊν

7. Ν͵οππεῇ Βδῃς ΟΡΟΤ 5. ΓΕΠΊΜΝΩ : νοχὺ ΣΟΠ ὕεπο σσοχία, ᾿χτὰ βονίθυς εὐξ μος ολτυ ΠἸΟΏΘΆΠΕ Σ ἋΓ Ἔγσα τ εἰξ ἀρροτίτως Ως, ὅς τιῖ γάλος {Π]],

8. ῬοΙδ ςοἰοχυιεδατιιν Κα ἴῃ σα Ηδθεϊο Γαῖτς [ΠῸ Σ ἘΥΈΠΙΣ ΔΌΤΟΠ, συ σι εἰπε ἰη 2- ὥτον ματσςης ΚΑ Π ἴῃ ἨΒΕΙΩΠΙ ἔγατνο τη Δμυ τη} ΠΣ γ ςονοῖ διχῃ, :

ΟἼΓΟ ἀςοδηὰ Τα τὰς

2 Πμἢ ἔοο ΠῚ ἔργο νὸ- 5 ΤΌ) τὴς 1} Πυχηο

ΕἸ] τυ ι΄ ΓΡΙΤΑ͂.

᾿ ΤΣ ΓΜ δ:5 θοῆς ἤϊος ἃς Π|1Ὰ5. ; 13. 1πλ ἘΑΠΠ εἰϊχὶν Ἰεῆονα, ἤλ)οΣ ἢ] φ, δὶς διοιιιηξ ΟΠ πες 65 ΘΠ ΤΗΣ, ΠΟΠΕῈΠ» ἘΦΘΙΙΣ Γηξα, οὐ: ᾿ΐ ΠΗ Ι πὸτγρ Ρ' ἐν. ' τοσζύπι ἀϊιοεδοῖ πὶ ἈΠΠΟΤΏΓΙΕ Σ ἃ΄ῷ πιεῖν δῆ. Ιᾳ. ἘΠ ΧΙ τη Προ δ

ΕΣ ἱπρεγῆςια ἱΠ|μ5} ο, ΨΊΧοτας δυτοηι ἘΠΟΙ:ἢ ΠΟΠΑΡ τὰ τὦ» ἘΕῚ Γρδν ἮΤ ΓΑοὶ 6 τι] ἀδίζοπήλγη πὸ. ζαππαις [ἤθε ασυιπι σϑπη τ ἘΟΠΆΠΕΊΏ, ι, ψάριις ἤῃι ἃς ἱπίοῆες ΘΙ τΑΓ ΟΠ ἔγνὶς ἴῃ ἴδττα, τῷ. ὙΠ ΧΙ Ψυγὼ ἙἘΠΟί ΡΟΠΟΌΏΔΙΙΣ ΒῈΠὶ τὸ εἰϊὰς ἴαρής, ααυΐ πὶς ἱπνοηίατ, ᾿Πτοσ οἶδε τηδ. [ΣζΟΠαΠΟΠῚ . ἐὐγίηρθητῖθ αυϊπαάεοίπχη ἀπηὶς 5 15. Εϊχὶς νοτὸ 7εδον. ἸΠΪν Ῥπσορτονοὰ 6815. αὐιις σοπηῖΐς ἤΠ ΠΟ 5 ἃς ΗΠ ας, ΘΌΣς “πη τοτβοςοτίς Κα ποτ, [ἘΡΓΏΠΙΟ νἱπαῖςα- ᾿ς ταν 8ι:ς βαετιηξ ογηπδς ἀΐδ9 ἘπΠΟΙΟΠΪ., ποπ» ἕως: ὃς ἱπιροίαι τ ομονα ΠΤΗΩΝΝ ἤρπατα ΠΟ ΠΕΠτΟΤΌ τη σαί παια ἀππονηπι ; ἃς πηοστθας οἴ. ΘΏΓΩ ςπρτίεγοι αἴας, σαὶ ἔογος ἰπνεπίυγως Μ" πὶ. (12, Ὑίχεταξ αιτοπὶ ἹΚοπὰπ ἐς ὑδνν τας Σὰ 1. Ἐοτοῆας ἱτρῦμς οἢ Ἐν '

᾿ ; Ι

μι ΤΠ πὶ δαςῖο 7επο- [ποκ᾿ οασππι σόπηῖς ΜΙ] 1Α]διέθ] ο τη :

ἘΦΡῚΣ ι μη" ΡΞ Ε: δὲ τὸ, - Ξπ τ κὶ 1" . οἱ τ νι" - ΣΝ - ἂν» Ι Ϊ - κῇ τὶ

νὰ ὡὰ 10 ἘΠ "ἢ τὴ σηπ ΝΟ, ΤΗΙ ΟΥ̓ ΔΉΤΟΓΑ | 1, ἘΣ ΨΥ ΒΟΠΙΙῚ Γ ῬΟΠΟΙΔΠῚ ἘΈΠΩῖς

᾿ ιν εν ἌΡ ΕἾ δ "- Ι ΤῊ αι ΡΤ" εἰρὲ ἘΝ επρα 1 εἢ | Γ "-

ΣἰοαςΠοπὶ νΕΙΞΘ ἈΔΆΠ ΑΙ Ιδοίστη., δὐξίη σοιντῖα αἰὐλοταϑ Πα δ] 17. ἘῚ ΚΩΡΠΟΥῚΣ ἘΠ ὨΧΌΤΟΓῚ ἢ:

᾿ ἐπ κι “τε, ἅΓΠ.. ΟἿ [ΠῚ σις σόπο! 5 ἄς 1145.

᾿ ἐν ΜῈ ΡΕΠΕΤΣΙΓ ἸΔΠΟ ΠῚ : Πα λττ τσ 1.4. δῖς ξαεταπε οσαπος ἀϊδς ἯΤοι ἍΠ15. ΠΟ" ΠΡ ας Ἄρη παν κι ον το ἐήλεραος τον ἀρόσς ἐν τ. ΗΝ ΟΥ̓ αογποιτθυς αν ἐΎΠΠΓΩΓΟ ΓἰΨΊΤΆΓΟΤΩ ν ὥζ νουανὶς ΠΟ Ἐπεογαπῃ σδζσιτι ΠΠΟΤΌΙΙ 8 ὙΠ ΟΣτΌΙς οἱ τὰ δὰ "ἢ ᾿ ΕἸ ε ᾿ ΣΝ τδε : ΙΩΞ ᾿ ᾿ δον να» ΣΝ δ, 5 ΏΕΙΠ εἰν τεῖᾳ. ΣΠ]Ὸς ἐὲ Ποπηπα ΠΠῚ Γμα.] ΨΙΊΧετὰξ δυο ἈΠ Α αἰ τοὶ ΧΑ τὸ Π.1Π- πος ΓΘῸΡ ἅππῶτ. ΘΕΕΣΤΙ ἐτιλεὐ ε1}}}} ΤΟΥ ΠΏΠΤΙ. 18. Γεϊμπεῖα ΟἹ Νπ τον

εε ΠΑΠΟ δ ι 18 δ ΠΡ. ε ὧς τῇ. ὙΠπ|: ΤΟ ἵν ἐπἈ ἀλ6 0] . ΤΟΙ αμλπὶ Ἄν μα ᾿ντος με Ὁ} ψῈ. πὶ τ 7 πὴ οὐεῖποοπεὶς τευ πξῃ απιῖς: η8] 0 σρίαΐς ΜΜετΠΏ ΠΗ ἐξ οτ,, ὅς αςτΩ ΗΔ 8 }} ὼς φεποῖς διίος ὃς ιΐαν, Χμ ἈΝ ΠΙΠΕΪ ἐπι δου τ. 3 17. 916